ÖSYM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (01.10.2012)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3  puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1-Yazılım Mühendisi (6 kişi):

Yazılım mühendisi olarak başvuracak adayların aşağıda belirtilen iki gruptan yer alan aranan niteliklerden birine sahip olması gerekmektedir.

Grup 1: .Net Yazılım Mühendisi

 • C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak) 
 • .NET Framework 4.0 kütüphanesine iyi derecede bilmek,
 • En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek,
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak,
 • Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

 • .NET WPF teknolojisini bilmek,
 • ASP.NET MVC teknolojisini bilmek,
 • ASP.NET Web Forms bilmek,
 • WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak ,
 • Entity Framework kullanmış olmak,
 • IIS üzerinde koşan web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Geniş ölçekli MSSQL veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
 • Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,
 • Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

İş tanımı:

 • .Net teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 • Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

Grup 2: Java Yazılım Mühendisi

 • Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak) 
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak,
 • Versiyon Kontrol Sistemleri kullanmış olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

 • Spring, Hibernate, Java web çerçeveleri ve GWT teknolojilerini bilmek,
 • Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery v.b.)  bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

İş tanımı:

 • Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 • Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

2- Raporlama/ Veri Analiz Yazılım Mühendisi  (4 kişi):

 • SQL ve TSQL dillerini iyi derecede bilmek,
 • Araştırmacı, dikkatli, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

Tercihen;

 • Windows veya Linux işletim sistemlerine hakim olmak,
 • Business Intelligence konusunda deneyimli ( Reporting Services, Integration Services, OLAP Cube ) olmak,
 • ADO.NET  2.0, JDBC ve üzeri platformlarda deneyimli olmak,
 • Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,
 • İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • MS SQL Server veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

İş tanımı:

 • Kurum içi ve kurum dışından istenilen raporları hazırlayabilmek,
 • Çeşitli raporlar hazırlamak ve hazırlanan raporların mevcut yazılımlara entegrasyonunda rol almak,
 • Veri dışa alım (export) ve veri içe alım  (import) ve veri taşıma (data migration) yapmak,
 • Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.

3-Sistem Uzmanı (1 kişi):

 • Microsoft Windows sunucu ailesi ( 2003, 2008 ) bakım, izleme ve konfigürasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen VMware sanallaştırma platformu hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( XP, Vista, 7 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Aktif Dizin yönetimi, DNS, DHCP ve FTP konularında bilgi sahibi olmak,
 • Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 • Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri depolama ünitelerinin konfigürasyon, bakım ve yedekleme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Antivirüs yazılımları ve sistem güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,
 • Yedekleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1) Başvuru formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir yazılı beyan,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde, 2011 ve 2012  KPSSP3 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 01/10/2012 –15/10/2012 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 15/10/2012 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2011 ve 2012 KPSSP3  puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 110 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Yapılacak sıralamaya göre 07/11/2012 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),

5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama,

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi(refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veritabanı bilgisi ölçülecektir,

11- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Yapılan sınavın sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

VI- İŞE BAŞLAMADA İSTENECEK BELGELER

1) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

2) İstenilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belirtir belge, ( Genel Şartlar d bendi)

3) 2 programlama dili bildiğine dair belge. ( Genel Şartlar e bendi)

VII- ÜCRET

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.330,68.-TL) iki katına kadar ücret verilecektir. Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

Başvuru Formu
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması