Mevzuat

17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun ile 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince; Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama, yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak dahil mezkur Kanun, Kararname ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere yetkilendirilmiş bir kamu kurumu olan Başkanlık, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile ilgili yürürlükteki mevzuat:

A) Kanunlar

B) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

C) Cumhurbaşkanı Kararları

D) Bakanlar Kurulu Kararları

 • 1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavlarda; sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında, denetlenmesinde, sorulara yapılacak itirazların ve optik cihazlarla değerlendirilmesi mümkün olmayan cevapların değerlendirilmesinde görevlendirilenlere ödenecek soru ücretleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlarına ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sınav ve Soru Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar 29/05/2017 tarihli ve 2017/10383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 • 2- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, ÖSYM Başkan ve Başkan Yardımcılarının Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın yürürlüğe konulması; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4439 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış, söz konusu Karar 26/04/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 3- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, 18 yerde Doğrudan Merkeze Bağlı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Temsilciliği Kurulması; 22/4/2013 tarihli ve 2013/4658 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve 16/05/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 4- 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Yurtdışı Sınav Koordinatörlükleri Hakkında Karar 16/03/2014 tarihli ve 28943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

E- Yönetmelikler

 • 1-17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 2- 6114 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 5’inci ve 6’inci fıkraları ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ÖSYM Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 19/11/2011 tarihli ve 28117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 4- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hüküm uyarınca Başkanlıkta istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzman personelin hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 5- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken, gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden, sınav hizmetleriyle sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyduğu aşamalarda; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik, işgücü hizmet ve mal alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği 09/12/2011 tarihli ve 28137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 6- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik 18/04/2018 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 7- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınavlara ait soruların güvenliğinin sağlanması, sınav türleri ile sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan  Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 16/04/2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • 8- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda görev yapmak üzere sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezi oluşturulmasını, personel görevlendirilmesini, bu birimlerin ve görevlendirilecek personelin görevlerini, personelde aranılacak nitelikleri, bu birimlerin teknik altyapılarının oluşturulmasını, cari ve diğer giderlerinin ödenmesini, sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezi tarafından verilen başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmetler karşılığında alınan hizmet bedelleri ve söz konusu tutarlardan yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 07/05/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun-Yönetmelikler