Mevzuat

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun mülga 10 uncu ve 45 inci maddeleriyle teşkil edilen ve Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna “bağlı” bir kuruluş iken 03/03/2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun ile bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile “ilgili”, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olarak ihdas edilmiştir.

6114 sayılı Kanununun uygulanmasında görülen eksiklikler ve yeni ihtiyaçlarının ortaya çıkması nedeniyle yürürlük tarihinden bu yana çeşitli Kanunlarla değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

6114 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Başkanlığımızca hazırlanan aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve uygulamaya geçirilmiştir:

A) Bakanlar Kurulu Kararları

1- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar, 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıfları, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığında Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3- Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavlarda; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, sınav koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri ile ilgili usûl ve esasları belirlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar 18/01/2012 tarihli ve 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

4- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, ÖSYM Başkan ve Başkan Yardımcılarının Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın yürürlüğe konulması; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4439 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış, söz konusu Karar 28/04/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

5- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, 18 yerde Doğrudan Merkeze Bağlı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı temsilciliği kurulması; 22/4/2013 tarihli ve 2013/4658 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve 16/05/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

6- 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Yurtdışı Sınav Koordinatörlükleri Hakkında Karar16/03/2014 tarihli ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 B) Yönetmelikler

1- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 2- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ÖSYM Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 19/11/2011 tarihli ve 28117 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 4- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hüküm uyarınca Başkanlıkta istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzman personelin hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 5- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken, gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden, sınav hizmetleriyle sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyduğu aşamalarda; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik, işgücü hizmet ve mal alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği 09/12/2011 tarihli ve 28137 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 6- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik 26/09/2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 7- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınavlara ait soruların güvenliğinin sağlanması, sınav türleri ile sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Soruların Hazırlanması,Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 16/04/2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 8- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin  Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği 20/06/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

9- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda görev yapmak üzere sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezi oluşturulmasını, personel görevlendirilmesini, bu birimlerin ve görevlendirilecek personelin görevlerini, personelde aranılacak nitelikleri, bu birimlerin teknik altyapılarının oluşturulmasını, cari ve diğer giderlerinin ödenmesini, sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezi tarafından verilen başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmetler karşılığında alınan hizmet bedelleri ve söz konusu tutarlardan yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik07/05/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 

Kanun-Yönetmelikler
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması