ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Duyurusu (21.05.2012)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (GÜNCELLENMİŞTİR)

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince;

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

d) Sözleşmeli bilişim personeli istihdamına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelikte belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Mühendisi ( 4 Kişi )

a)       C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak)

b)       .NET Framework 4.0 kütüphanesine iyi derecede hakim olmak.

c)       .NET WPF teknolojisini iyi derecede bilmek, WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak artıdır.

d)       ASP.NET MVC 3 teknolojisini iyi derecede bilmek, ASP.NET Web Form bilmek artıdır.

e)       IIS üzerinde koşan web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f)        ASP.NET ve XAML Scripting dillerini iyi derecede bilmek,

g)       En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek. Microsoft Entity Framework bilmek artıdır.

h)       Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

i)         Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak,

j)        Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

k)       Tercihen Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,

l)         Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

m)     Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. Team Foundation Server 2010 bilmek artıdır.

n)       Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak artıdır.

  • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

p)       Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Sistem Yöneticisi (1 Kişi )

a)       Microsoft Windows sunucu ailesi ( 2003, 2008 ) bakım, izleme ve konfigürasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

b)       WMware Sanallaştırma hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak.

c)       Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( XP, Vista, 7 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d)       Aktif Dizin yönetimi, DNS, DHCP ve FTP konularında bilgi sahibi olmak,

e)       Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

f)        Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

g)       Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)       Veri sızıntısı engelleme yazılımlarından en az bir tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

i)         Kullanıcı yönetimi ve temel güvenlik prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

j)        Microsoft Exchange Server 2010 yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k)       Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,

l)         Kurumsal bir ortamda en az 5 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1) Başvuru formu, (Fotoğraflı)

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır).

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan.

Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 22/05/2012 - 05/06/2012 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 05/06/2012 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010 ve 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 27/06/2012 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#)

5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır. Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

VI- ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre; Yazılım Mühendisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı ile üç katı arasında, Sistem Yöneticisi iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

Bilisim Personeli Basvuru Formu
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması