Araştırma Hakkında

 

Araştırmalarla İlgili Beklentiler:

ÖSYM'de araştırmaya özel bir önem verilir. Araştırma bulgularından, hem yapılan işlerin niteliğinin belirlenmesinde,hem de yapılacak işlerin geçmişteki deneyimlerin ışığı altında planlamasında yararlanılır.

ÖSYM'de yapılan araştırmaların daha çok literatür araştırmaları, model geliştirme çalışmaları, tarama çalışmaları, testlerin geçerlik ve güvenirliğini belirleyen çalışmalar ve bazı deneysel çalışmalar olması beklenir. Bu türlerin dışında araştırmalar da olabilir.

ÖSYM'de, yapılan görevin gereği olarak, hem hizmete özel hem de herkese açık nitelikte araştırmalar yapılır. Hizmete özel olanlar genellikle ÖSYM personeli ve danışmanları tarafından gerçekleştirilir ve kurumun iç gereksinmeleri için kullanılır. Diğer araştırmalar, aşağıda sözü edilen ilke ve kurallar çerçevesinde, ilgi duyan ve ehil olan herkes tarafından yapılabilir. Özellikle üniversitelerdeki öğretim elemanları ile bilim uzmanlığı ve doktora gibi lisansüstü programlarda tez aşamasına gelmiş genç araştırıcıların ÖSYM'nin araştırma olanaklarından yararlanabilirler.
 

ÖSYM'de Yapılan Araştırmalar:

Bugüne kadar ÖSYM'de yapılmış araştırmaların pek çoğu, daha sonra verilecek listelerde de görüleceği gibi, sınavlarda kullanılan testler ve bunlardan elde edilen ağırlıklı puanların güvenirlikleri,ortaöğretimde öğrenilenlerle bağlantıları ve yükseköğretimde gerçekleşecek başarıyı yordama gücü ile ilgilenen araştırmalardır. Bu güne kadar ÖSYM'de yapılmış araştırmaların pek çoğu daha sonra verilecek listelerde de görüleceği gibi,sınavlarda kullanılan testlerden elde edilen ağırlıklı puanların güvenirlikleri,bir yandan ortaöğretimde öğrenilenlerle bağıntısı,öte yandan da yükseköğretimde gerçekleşecek başarıyı yordama gücü ile ilgili araştırmalardır.Bu araştırmalar önemli bir bölümünün doktora tezi gereğini karşılamak üzere yapılan çalışmalar olması dikkate değerdir. Test puanı ve ağırlıklı puanların güvenirlik ve çeşitli açılardan geçerlikleri ile ilgili bu araştırmalara ek olarak, ÖSYS'ye katılan adayların sosyo-ekonomik düzey göstergeleri ile sınavlardaki başarı; ortaöğretim kurumlarından mezun olan adayların sınav başarıları, yükseköğretim programlarının adaylarca tercih edilme derecesi, yükseköğretim programlarındaki kontenjanlar ve yükseköğretim istatistikleri ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. ÖSYM, bunların dışında araştırma ve geliştirme girişimlerine de açıktır.

Araştırma ile İlgili Koşullar:

Araştırıcıların önerilerini, ÖSYM-Araştırma Geliştirme ve Proje Bölümünce (AGB) hazırlanmış olan biçime uygun bir şekilde sunmaları beklenir. Öneri biçimiyle ilgili bilgi ve doldurulması gerekli formlar, ÖSYM-AGB'den sağlanabilir.

Araştırma önerileri, ÖSYM-AGB araştırma danışmanlarından oluşan bir kurulca incelenir; bir karara ulaşmak için gerekirse öneri sahibinden ek bilgi istenir, yapılmasında ÖSYM'nin hizmetlerine ve bilime katkı açılarından yarar görülen önerilerin gerçekleştirilmesi için öneri sahibi ile temasa geçilir. Gerekli prosedür ve iş takvimi hazırlanarak uygulamaya konur. Yapılmasında bu açılardan yarar görülmeyen araştırma önerileriyle ilgili olarak öneri sahibine bilgi verilir.
 

Araştırıcıya Sağlanan Olanaklar:

Araştırma önerisinin ÖSYM tarafından desteklenmesine karar verildiğinde, araştırma tekniği (metodoloji) açısından danışmanlık, imkân varsa araştırma önerisinin geliştirilmesine katkı, bilgi toplamada, bilgilerin analize hazırlanmasında, analizinde ve rapor yazımında bazı kolaylıklar sağlanır. Buna karşılık, öneri sahibinden, ÖSYM'nin katkısının belirtilmesi, raporun bir kopyasının süresi içinde ÖSYM'ye verilmesi ve ÖSYM'de yapılan araştırmalarla ilgili bazı ilke ve kurallara uyulması istenir.
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması