Sınava İlişkin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

2012 Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (2012-ÜGYS)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

2012 Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (2012-ÜGYS), 14 Ekim 2012 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve iki saat sürecektir.

Sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolü ilgili Rektörlük tarafından yapılacaktır. Rektörlük, sınava başvuru yapmasını uygun gördüğü personeline, “2012-ÜGYS’ye başvuru yapabilir.” kaydını içerir bir yazı verecek, aday bu yazı ile ÖSYM Başvuru Merkezine gelerek başvurusunu yapacaktır. Sınava katılması ilgili Rektörlük tarafından uygun görülen adaylar sınav ücretini Rektörlük tarafından belirlenecek banka hesap numarasına yatıracaklardır.

İlgili Rektörlük tarafından sınava başvuru yapması uygun görülen adaylar, başvurularını, 3-12 Eylül 2012 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezlerinden (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınava girmesi ilgili Rektörlük tarafından kabul edilen ve sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru tarihinde ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınava başvuru yapabileceğine ilişkin Rektörlük yazısını, sınav ücretini yatırdığını gösteren banka dekontunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri (kimlik/iletişim bilgileri, görev yaptığı Üniversite kodu, başvurduğu kadro unvanı vb.) ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgileriniÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.    

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.  

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için adaylara İnternet erişim şifresi başvuruda verilmektedir. Yeniden şifre edinmek isteyen adaylar, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 8 Ekim 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet adresinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Rektörlük sınava girecek idari personele, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının hazırladığı “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları (19. Baskı Nisan-2012)” ile Merkezimizce yayımlanan “Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Eğitimi Alan Bilgisi Kitabı”na göre eğitim verecektir. Bu kitaplara, Şoför unvan grubu için http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/UGYS/2012UGYSsofor.pdf internet adresinden, diğer unvanlar için http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/UGYS/2012UGYSdiger.pdf adresinden erişilebilir.

Sınavda adaylara, Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notlarından % 40, Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Eğitimi Alan Bilgisi Kitabından % 60 olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Testlerdeki her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Eğitimi Alan Bilgisi Kitabından hazırlanacak sorular, kadro unvanlarına bağlı olarak zorluk derecesine göre gruplandırılabilecektir.

Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Sınav sonuçları, tüm adaylar için doğru-yanlış sayılarını da gösterecek şekilde, puan sırasında elektronik ortamda, sınavı takip eden 30 gün içerisinde Rektörlüğe verilmiş olacaktır. Sınav sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO :TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Üniversitelerin Görevde Yükselme Sınav Kurulu, sınava başvuran adayların sınav ücretini (her adaydan 35,00 TL) banka hesap numarası aracılığıyla kendileritoplayacaklardır. Toplanan paranın %10’unu sınavla ilgili harcamalarda kullanacaklar, %90’ını ise ilgili Rektörlük tarafından ÖSYM hesabına yatırılacaktır. 

Sınava başvuran adaylar sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.  
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması