2012-TODAİE: Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar

2012 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı

(2012-TODAİE) 

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE

KURALLAR
 

2012 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı  (2012-TODAİE) 5 Mayıs 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2,5 saat sürecektir.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla elektronik ortamda 26 Mart-4 Nisan 2012 tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar sınav ücretini TODAİE tarafından kendilerine verilecek banka hesap numarasına yatıracaklardır. Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu, nüfus cüzdanı/pasaportlarını ve lisans mezuniyet belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın; kimlik bilgileri, program tercihi, mezun olduğu okulların bilgisi, iş bilgisi, ALES puanı, adres ve iletişim bilgileri, aday özürlü ise özür durumu ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi önce sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu kontrol edecek, daha sonra sınav ücretini yatıran adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından saklanmalıdır.

Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce TODAİE tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Bu konuda TODAİE’den ayrıntılı bilgi alınmalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, en geç 30 Nisan 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

 

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

          Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (60 soru); Türkçe Okuduğunu Anlama, Türkçeyi Doğru Kullanma, Sayısal İlişkiler, Sanat, Çağdaş Yazın, Ulusal ve Uluslararası Güncel Sorunlar,

          Alan Bilgisi Testi (75 soru); Türk Kamu Yönetiminin İşleyişi ve Sorunları, Türkiye’nin Siyasal-Toplumsal-Ekonomik İşleyişi ve Sorunları, Uluslararası İlişkiler ve Örgütler

          ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı, adayın bu testten aldığı ham puanı olacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Sınava giren tüm adaylar dikkate alınarak Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testlerine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak; her iki test ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın iki teste ait iki standart puanı hesaplanmış olacaktır. Değerlendirmede adayların, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0,40, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0,60 ile çarpılıp toplanarak adayların ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır.

Değerlendirme sonunda başvuran adaylar, programlara göre ağırlıklı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ağırlıklı puan sırasına konulacaktır.  Programlara kabul edilecek aday sayısının iki katı kadar aday sınavda başarılı sayılarak sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava çağırılan son sıradaki aday ile aynı ağırlıklı puanı alan adaylar da sınavda başarılı sayılarak sözlü sınava davet edilecektir.

Programlara kabul edilecek aday sayıları ile programlara göre sözlü sınava çağırılacak aday sayıları aşağıda verilmiştir:

Programa Kabul Edilecek Aday         Sözlü Sınava Çağırılacak Aday

1. Kamu Yönetimi (Birinci Öğretim)          110                                                220

2. Yerel Yönetimler (Birinci Öğretim)        20                                                  40

3. Adalet Yönetimi(İkinci Öğretim)           20                                                  40

4. Kolluk Yönetimi (İkinci Öğretim)          20                                                  40

5. Eğitim Yönetimi (İkinci Öğretim)          30                                                  60

6. Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)           30                                                  60

 

Sınav sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında ilan edilecek, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların doğru-yanlış sayıları, ağırlıklı puanları ile başarı sıraları yer alacaktır. Başarılı sayılan adaylarınsonuç bilgilerinde “TODAİE tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini TODAİE’nin İnternet sayfasından takip ediniz.” ibaresi, diğer adaylarda ise “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava çağrılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’ninhttp://ais.osym.gov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.trİnternet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.