TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(26 Aralık 2014)

2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavına İlişkin Yargı Kararının Uygulanması 

ÖSYM tüm alanlarda hazırladığı her bir soruda  "Soru Yazımı (Akademisyen) - Birinci Bilimsel Denetim  (Akademisyen) - İkinci Bilimsel Denetim  (Akademisyen) - Türkçe Dil Denetimi  (Akademisyen) - Referans Kontrolü (ÖSYM Uzmanı) - Havuzdan Matbaa için Seçim  (Akademisyen) - Matbaada Seçim (ÖSYM Başkanı) - Benzerlik Kontrolü (ÖSYM Uzmanı) - Baskı Öncesi Bütüncül Kontrol  (Akademisyen) - Soru Kitapçığı Basımı” adımlarını titizlikle izleyerek sınav hazırlamaktadır. Bu adımlarda her bir soru için en az altı (yaygın olarak 10) akademisyen görev almaktadır.

Sınav sonrası da adayların sorulara verdikleri cevapları analiz eden yazılım ile tüm sorular analiz (madde analizi) edilmekte ve bu analiz ÖSYM Uzmanları tarafından incelenmektedir. Madde Analizi sonucunda ölçme/seçme niteliği, olması gerekenin dışında olan sorular yeniden en az üç akademisyene incelettirilmekte ve bu inceleme raporları sonucunda zaman zaman ÖSYM Yönetim Kurulu bazı soruları iptal edebilmektedir. Tüm bu  adımlar, analizler ve incelemelerden sonra sınav sonuçları açıklanmakta ve bu sonuçlar ile adayların tercihleri de alınarak yerleştirme yapılmaktadır. 

Ancak 8 Eylül 2013 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (2013-TUS Sonbahar Dönemi) ve bu sınava bağlı olarak 11 Kasım 2013 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan yerleştirmelerden bir yıl kadar bir zaman geçtikten sonra idari yargı merciinin TEK BİR BİLİRKİŞİ tarafından düzenlenmiş, objektifliği pek çok alan akademisyeni tarafından kuşkulu bulunan ve bilimsel dayanağı son derece zayıf RAPORA dayanmak suretiyle  6 adet soru hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermesi ve bu kararın da sınava giren tüm adaylara uygulanmak zorunda olunması, 12 ay öncesine geri dönüş anlamı taşımakta ve kamuoyunda huzursuzluk, ilgili kesimlerde kaos oluşturmakta ise de idari yargı kararının belli bir süre içinde yerine getirilmesi gerekliliğinden hareketle uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu karar bir yürütmeyi durdurma kararı olup ileriki tarihlerde mahkeme veya üst mahkeme tarafından verilebilecek aksi yönde bir karara göre yeni bir idari işlem yapılması da ihtimal dahilindedir.

Yürütmeyi durdurmaya ilişkin yargı kararı, ilgili kurumlar olan Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığına iletilmiş, gerekli izinler alınmıştır. Alınan izinler doğrultusunda, hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olan 6 soru, sınava girmiş ve cevap kâğıdına işaretleme yapmış olan tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sınav değerlendirmesi  yeniden yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucu oluşan sınav sonuçları, 26 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açılacaktır. Bu sınav sonuçlarına göre adaylara, 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (http://ais.osym.gov.tr) üzerinden 2013-TUS Sonbahar Tercih-3 tanımı ile yeniden tercih yapma hakkı verilecek ve adayların tercihleri doğrultusunda yeniden yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ancak, idari yargı kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileriki tarihte verilecek aksi yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirmeler adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir. Daha önce yerleşmiş olan adaylar yerleştirildikleri kurumlarda kalmak isterlerse uzmanlık eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Kamuoyunda endişe ve ilgili kesimlerde kaos oluşturan bu uygulamanın tekrar etmemesi için 2015 İlkbahar döneminden başlamak üzere yapılan sınavlarda yasal itiraz süresi dolmadan veya olası mahkeme süreci sonuçlanmadan yerleştirme işlemine geçilmemesi ve benzer sorunların yaşanmayacağı yazılı sınav (açık uçlu sorularla sınav) sisteminin TUS’da da uygulanması gibi çözümler ilgili kurumlar ile görüşülmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

2013-TUS Sonbahar Dönemi Mahkeme Kararı ile Soru İptalleri Sonrası Değerlendirme Sonuçları

ÖSYM BAŞKANLIĞI