ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

LİSE VEYA DENGİ MESLEK OKULU MÜDÜRLÜKLERİ İLE
ÖSYM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİKLERİNCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER

1999-ÖSS ile ilgili olarak okul müdürlüklerince ve ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerince yürütülecek işlemler, aşağıda özetlenmiştir.

1. Bu kılavuzun Tablo-6'sında okulun adı ve kodu bulunmuyorsa ÖSYM'ye telefon edilerek okulun adı bildirilecek ve bir kod numarası alınarak öğrencilere duyurulacaktır.

2. Okulunuzda kayıtlı olan ve 1998-1999 öğretim yılında mezun olabilecek durumda bulunan öğrencilerden 1999-ÖSS'ye başvuracak olanlar için Başvuru Evrakı 2.11.1998 tarihinden önce Müdürlüğünüzde bulundurulacaktır. Başvuru Evrakı, Kılavuz ve Başvurma Belgesinden oluşmaktadır. Başvuru Evrakı, başvuru süresi içinde bu evrakın ücreti alınarak okul müdürlüklerince adaylara verilecek, adaylarca Kılavuzdaki açıklamalara göre doldurulmuş Başvuru Evrakı başvuru süresi içinde kontrol edilerek teslim alınacak ve adayda kalacak olan Aday Fişinin ilgili yeri onaylanacaktır (Bk. 2.5.3.). Bu kontrol sırasında özellikle,

a) ÖSS Kayıt Kartındaki fotoğrafın bu kılavuzda açıklanan nitelikleri taşımasına (Bk. 2.5.2.),

b) Kayıt Kartına yapıştırılan fotoğrafın gerçekten ilgili öğrenciye ait olmasına,

c) Kayıt Kartının imzalanmış olmasına,

d) Banka Dekontu ile varsa diğer belgelerin Başvurma Belgesine eklenmiş olmasına

dikkat edilecektir. Yukarıda sözü edilen bilgi ve belgelerde yanlışlık veya eksiklik bulunması halinde Başvurma Belgeleri okul müdürlüklerince kabul edilmeyecektir.

Adayın Kayıt Kartındaki bilgileri kontrol edilerek onaylanacaktır. Fotoğraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktır.

3. Mezun durumdaki adayların (başka okul mezunları dahil) Başvurma Belgeleri, başvurma süresi içinde getirilmek şartıyla, aynı şekilde kontrol edilerek teslim alınacaktır. Teslim alma sırasında Kayıt Kartındaki diploma/mezuniyet notu ve bitirme yılı adayın elindeki diploma ile kontrol edilerek onaylanacaktır. Onay başka yerde yaptırılmışsa nedeni sorulacak ve bir sahtecilik olmaması için gerekli titizlik gösterilecektir. Bir eksik ya da kusur görülmeyen Başvurma Belgeleri teslim alınırken adayda kalacak olan Aday Fişinin ilgili yeri onaylanacaktır (Bk. 2.5.3.).

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okul müdürlükleri, teslim aldıkları Başvurma Belgelerini Kıbrıs ÖSYM Temsilciliğine teslim edeceklerdir. ÖSYM Temsilciliği okullardan gelen Başvurma Belgelerini topluca Merkezimize iletecektir.

5. 1998-1999 öğretim yılında mezun olabilecek durumda bulunan açıköğretim lisesi öğrencileri, Başvurma Belgelerini bağlı bulundukları Açıköğretim Lisesi İl İrtibat Bürolarından alacaklar ve yine bu bürolara teslim edeceklerdir. Açıköğretim Lisesi İl İrtibat Büroları, kendi öğrencileri dışındaki adayların başvurularını kabul etmeyeceklerdir.

6. Ortaöğretim kurumları müdürlükleri kendilerine gönderilen Başvuru Evrakı yetmediği takdirde, bu evrakı ÖSYM’den yazılı (fax) olarak isteyebilecekler; başvuru süresinin sonuna yaklaşılan günlerde tam ücretini ödemek suretiyle bu evrakı ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alabileceklerdir.

7. Başvurma 18.11.1998 günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvurma süresi sonunda toplanan belgeler, "Başvurma Belgeleri Kayıt Formları"na işlendikten sonra bu formun bir kopyası öğrencilerin görebilecekleri bir yere 23-27 Kasım 1998 tarihleri arasında asılacaktır. Başvurma Belgeleri ve ekleri, Başvurma Belgeleri Kayıt Formlarıyla birlikte satılan kılavuz ücreti toplamından % 20’sinin düşülmesi ve ÖSYM’ye gönderilecek olan geri kalan miktarın belirtilmesi suretiyle ÖSYM'ce gönderilen yönergeye uygun olarak 20.11.1998 tarihine kadar ÖSYM'ye gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

8. 1999-ÖSS'ye başvuran adaylardan (a) önceki yıllarda mezun olduğu halde ilk defa ÖSS'ye başvuranlar, (b) ÖSS'ye daha önce başvuranlardan diploma/mezuniyet notları, not sistemi, bitirme yılları veya alan/kol/bölüm bilgilerinde eksik veya sorun bulunanlar, (c) 29 Mayıs 1998 tarihinden sonra okul değiştiren adayların listeleri ve (d) mezun olabilecek durumda olup da 1999-ÖSS’ye başvurmayan adayların okul numaralarının, ad ve soyadlarının yazılacağı listeler 1999 Mart ayı içinde ÖSYM tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir. Diploma/mezuniyet notları, not sistemi, bitirme yılları veya alan/kol/bölüm bilgilerinde eksik veya sorun bulunmayan adaylar bu listelerde yer almayacaktır. Okul müdürlükleri, (1) listede bulunan adayların kendi okullarına ait öğrenciler olup olmadıklarını kontrol edecekler, (2) listede diploma/mezuniyet notu, not sistemi, bitirme yılı veya alan/kol/bölümü yer alan adayların bu bilgilerini kontrol edecekler, gerekli düzeltmeleri yaparak liste üzerinde gösterecekler, (3) 29 Mayıs 1998 tarihinden sonra okullarından ayrılan öğrencilerin karşısına birinci ve ikinci sınıflarına (dört yıllık okulların ilk üç yılına) ait yıl sonu başarı ortalamalarını yazacaklar ve (4) mezun olabilecek durumda olup da 1999-ÖSS'ye başvurmayan adayların okul numaralarını, ad ve soyadlarını listeye ekleyerek not sistemiyle birlikte yazacaklar, bu listeyi Nisan ayı içinde bir hafta süre ile öğrencilerin görebilecekleri bir yere asacaklar, varsa öğrencilerin düzeltme isteklerini de göz önünde tutarak listelere son şeklini verecekler ve bu listeleri, 1999 Nisan ayı sonunda ÖSYM'ye geri göndereceklerdir.

ÖSYM, 1999 Mayıs ayının son haftası içinde, 1999 yılında mezun olabilecek durumda bulunan adaylar ile 29 Mayıs 1998 tarihinden sonra okul değiştirenlerin ve 1999-ÖSS'ye başvurmayan adayların listesini okul müdürlüklerine gönderecektir. Okul müdürlükleri bu listelere mezun olanların diploma/mezuniyet notlarını, mezun olamayan adayların ise diploma/mezuniyet notuna benzer şekilde hesaplanmış not ortalamalarını yazacaklar, bu listeyi Haziran ayının son haftası içinde bir hafta süre ile öğrencilerin görebilecekleri bir yere asacaklar, varsa öğrencilerin düzeltme isteklerini de göz önünde tutarak listelere son şeklini verecekler ve bu listeleri 16.7.1999 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde göndereceklerdir.

9. Okul birincilerinin bildirilmesi için Merkezimizce Mayıs ayının son haftası içinde okul müdürlüklerine Okul Birincisi Formu gönderilecektir. Okul müdürlükleri Okul Birincisi Formunu doldurup onaylayarak 16.7.1999 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde göndereceklerdir.

10. 1999-ÖSS ile ilgili olarak ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri sadece kendilerine başvuran mezun adayların Başvurma Belgelerini teslim alacaklar, teslim alma işleminde 2. ve 3. maddede belirtilen kontrolleri yapacaklardır. Başvurma süresi sonunda toplanan belgeler “Başvurma Belgeleri Kayıt Formları”na işlendikten sonra yöneticilikler bu formun bir kopyasını adayların görebilecekleri bir yere 23-27 Kasım 1998 tarihleri arasında asacaklardır. Başvurma Belgeleri ve ekleri, Başvurma Belgeleri Kayıt Formlarıyla birlikte, Kılavuz Satış Tutanağında belirtildiği gibi satılan başvuru evrakı ücreti toplamından % 20’sinin düşülmesi ve ÖSYM’ye gönderilecek olan geri kalan miktarın belirtilmesi suretiyle kutu içinde ÖSYM'ce gönderilen yönergeye uygun olarak 20.11.1998 tarihine kadar ÖSYM’ye gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde kalan başvuru evrakı ücretinin %20’si, başvuru evrakının adaylara verilmesi, adaylardan teslim alınması, formların doldurulması, paketlenmesi ve ÖSYM’ye gönderilmesi işleri için harcanacaktır.

11. Okul Müdürlüklerine ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine 19 Temmuz 1999 tarihinden önce ÖSYM tarafından ÖSYS Tercih Formlarının adaylardan teslim alınmasına ilişkin bir açıklama ve teslim alınan Tercih Formularının kayıt edileceği Formlar gönderilecektir. Okul Müdürlükleri ve Sınav Merkezi Yöneticilikleri kendilerine 19 Temmuz 1999-2 Ağustos 1999 tarihleri arasında başvuran adayların Tercih Formlarını 300 000 TL karşılığında alacaklar ve adayın adını kayıt formlarına işleyerek adaya ÖSYS Tercih Formunun ekindeki alındı belgesini vereceklerdir. Toplanan 300 000 TL’ler Tercih Formlarının toplanması, kayıt edilmesi ve ÖSYM’ye kıymetli evrak olarak gönderilmesi veya elden teslim edilmesi harcamaları için kullanılacaktır. Adaylardan teslim alınan Tercih Formları açıklamalara uygun olarak paketlenecek ve bu paketler 6 Ağustos 1999 tarihine kadar ÖSYM’ye kurye ile elden teslim edilecektir. Süresi sonunda toplanan Tercih Formları, "Tercih Formları Kayıt Formu"na işlendikten sonra bu formun bir kopyası öğrencilerin görebilecekleri bir yere 5-9 Ağustos 1999 tarihleri arasında asılacaktır.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması