ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

5. DEĞERLENDİRME

 

5.1. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

 

1999-ÖSS sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve her bölüm iki alt bölümden oluşmaktadır (Tablo-1.A).

1999-ÖSS'ye girmiş olan adayların sorulara verdiği cevaplardan,

a) Sözel Standart Puan

b) Türkçeyi Kullanma Gücü Standart Puanı

c) Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Standart Puanı

d) Sayısal Standart Puan

e) Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü Standart Puanı

f) Fen Bilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Standart Puanı

olmak üzere altı ayrı standart puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde hatalı bulunan test sorusu olduğu takdirde bu soru puanlama dışında tutulacaktır. Adayların puanları, testin ilgili bölümündeki diğer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktır.

Sözel standart puanın hesaplanmasında izlenecek yöntem şu şekilde özetlenebilir: Her adayın, testin sözel bölümündeki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacaktır. Böylece her adayın testin sözel bölümünden almış olduğu ham puan belirlenecektir. Mezun olabilecek durumda bulunan adayların testin sözel bölümünden aldıkları ham puanlar toplanacak ve bu durumda bulunan aday sayısına bölünecektir. Elde edilen değer, sözel bölümün ham puan ortalaması olacaktır. Bu adayların ham puanlarının bulunan ortalamadan farkları kullanılarak standart sapma hesaplanacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi yapılacaktır. Dönüştürme işlemi sonunda tüm adayların sözel standart puanları elde edilmiş olacaktır. Bu dönüştürme işleminde adayların başarı sıraları değişmeden kalacaktır.

Diğer standart puanların hesaplanmasında da aynı yöntem uygulanacaktır.

Sözel ve sayısal ham puanlarının her ikisi de 0,5'ten küçük olan adaylar için yukarıda açıklanan işlemler yapılmayacak, bu adaylar için hiçbir standart puan hesaplanmayacaktır.

1999-ÖSS'de uygulanacak testin sözel ve sayısal bölümleri ile alt bölümlerinden hesaplanan standart puanlar kullanılarak üç ÖSS puanı hesaplanacaktır. Bunlar, Sözel Ağırlıklı ÖSS Puanı (ÖSS-SÖZ), Sayısal Ağırlıklı ÖSS Puanı (ÖSS-SAY) ve Eşit Ağırlıklı ÖSS Puanıdır (ÖSS-EA).

1999-ÖSS'de, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA puanları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır (Bk. Tablo-2.A).

ÖSS-SÖZ hesaplanırken, sözel standart puan 1,8 ile, sayısal standart puan 0,4 ile çarpılarak çarpımlar toplanacaktır.

ÖSS-SAY hesaplanırken, sözel standart puan 0,4 ile, sayısal standart puan 1,8 ile çarpılarak çarpımlar toplanacaktır.

ÖSS-EA hesaplanırken, Türkçeyi Kullanma Gücü Standart Puanı 0,8, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Standart Puanı 0,3, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü Standart Puanı 0,8 ve Fen Bilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Standart Puanı 0,3 ile çarpılarak çarpımlar toplanacaktır.

1999 Yabancı Dil Sınavına giren adaylar için, yukarıda sözü edilen üç tür ÖSS puanına ek olarak ÖSS-DİL puanı da hesaplanacaktır. Yabancı dil standart puanının hesaplanmasında yukarıda sözel ve sayısal standart puanların hesaplanmasında izlenen yöntem aynen uygulanacak; Yabancı Dil Ağırlıklı ÖSS puanı (ÖSS-DİL) hesaplanırken yabancı dil standart puan 1,8 ile sözel standart puan 0,4 ile çarpılarak çarpımlar toplanacaktır (Bk. Tablo-2.A).

5.2.ÖSS'Yİ KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

1999-ÖSS'yi kazanmış olmak için, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve ÖSS-DİL puanlarından en az birinin 105,000 veya daha yüksek olması gerekir.

5.3. ÖSS'Yİ KAZANMIŞ OLMAK HANGİ HAKLARI SAĞLAR?

1999-ÖSS'yi kazanan adaylar, meslek yüksekokulları ve açıköğretim programları ile ilgili yerleştirme işlemlerine, ilgili puan türünde 105,000 ve daha yüksek 1999-ÖSS puanı aldıkları takdirde girebileceklerdir. Adayların lisans programlarına yerleşebilmeleri için 1999-ÖSS’de ilgili puan türünde 120,000 ve daha yüksek 1999-ÖSS puanı almaları gerekir. 1999-ÖSS’de, 105,000’ın altındaki ÖSS puanları için 1999-Y-ÖSS puanı hesaplanmayacaktır. Gerek önlisans ve açıköğretim, gerek lisans programlarına yapılacak yerleştirmede adayların 1999-Y-ÖSS puanları ve varsa ek puanları kullanılacaktır. Y-ÖSS puanları ÖSS puanlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının belli bir ağırlıkla katılmasıyla, ek puanlar da ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının belli bir katsayı ile çarpılmasıyla elde edilecektir (Bk. 6.3.). 1999-ÖSS'yi kazanmış olan adaylar, tercih ettikleri yükseköğretim programlarının kontenjanları, Y-ÖSS puanları ve varsa ek puanı toplamı daha yüksek olan adaylar tarafından doldurulduğu takdirde yerleştirilemeyeceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına (Tablo-5) başvurabilmek için de 1999-ÖSS'yi kazanmış olmak gerekmektedir.

5.4. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

1999-ÖSS sonuçlarının 1999 Temmuz ayının ilk yarısı içinde adaylara duyurulması planlanmıştır. Sonuçlar, 1999 Öğrenci Seçme Sınav Sonuç Gazetesi, 900’lü telefon hatları veya INTERNET aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Ayrıca, 1999-ÖSS'ye giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara, 1999 Temmuz ayı içinde 1999-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayın,

a) sınavın sözel ve sayısal bölümlerindeki ve ayrıca girmişse yabancı dil sınavındaki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevapların sayıları,

b) ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmişse ÖSS-DİL puanları,

c) ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmişse ÖSS-DİL puanları bakımından başarı sırası,

d) 1999-ÖSS’yi kazanıp kazanamadığı

yazılı olacaktır. Ancak sayısal ve sözel ham puanlarının her ikisi de 0,5'ten küçük olan adaylar için ÖSS puanları hesaplanmayacağından bu durumdaki adaylara gönderilecek ÖSS Sınav Sonuç Belgesinde sadece doğru ve yanlış cevaplarının sayıları yazılı olacaktır.

ÖSS sonuçlarına göre yapılacak başarı sırası tespitinde adaylar ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve varsa ÖSS-DİL puanlarına göre sıralanır; bu puanlara, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ve bu kılavuzun 6.3., 10.3., 10.4. vb. maddelerinde sözü edilen ek puanlar katılmaz.

ÖSS'yi kazanan adayların Sınav Sonuç Belgelerinde, yukarıdaki bilgilere ek olarak adayın ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmişse ÖSS-DİL puanları bakımından ilgili puan türünde 1999-ÖSS'yi kazanan adaylar içindeki yüzdelik sırası da belirtilecektir.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Merkezimiz sorumlu değildir. Belgeleri ellerine geçmeyen adaylar belgelerin postada gecikmiş veya ÖSYM'ye iade edilmiş olabileceğini düşünerek PTT'den araştırmalı, belgelerin kaybolduğu anlaşılırsa yenisini çıkartmalıdırlar (Bk. 11.2.).

5.5. YÜZDELİK SIRA NE DEMEKTİR?

Yüzdelik sıra, adayların sınavdaki başarı derecelerini daha kolay bir şekilde değerlendirmelerine yardım edecek bir gösterge olarak düşünülmüştür. 1999-ÖSS'yi ilgili puan türünde 105,000 veya daha fazla puan almak suretiyle kazanmış adaylar, her ÖSS puanı bakımından büyükten küçüğe doğru puan sırasına konacaktır. Puan sırasındaki adaylar üstten başlamak üzere yüzde birlik dilimlere ayrılacaktır. Bir adayın üstten kaçıncı dilimde olduğu, her ÖSS puanı için ayrı ayrı olmak üzere, ÖSS Sınav Sonuç Belgesindeki ilgili sütunda yüzdelik sıra olarak belirtilecektir. Bu sayıya bakarak her aday, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmişse ÖSS-DİL puanı bakımından, ÖSS'yi kazananlar arasında, kendisinden daha önde en az kaç adayın bulunduğunu kolayca hesaplayabilecektir. Örneğin, ÖSS-SÖZ puanında kazanan aday sayısının 750 000 olduğunu varsayalım. Bu durumda yüzde birlik her dilim 7 500 adayı kapsayacak demektir. ÖSS-SÖZ puanı bakımından yüzdelik sırası 30 olan bir aday düşünelim. Bu adaydan daha yüksek puan alanlar 29 dilim oluşturduğuna göre en az, 29 x 7 500 = 217 500 aday kendisinden daha yüksek ÖSS-SÖZ puanı almış demektir. O halde ÖSS-SÖZ puanı bakımından bu aday 217 501'inciyle 225 000'inci aday arasında yer almaktadır.

5.6. 1999-ÖSS'Yİ KAZANAN ADAYLARA ÖSS SINAV SONUÇ BELGESİNDEN AYRI OLARAK HANGİ BELGELER GÖNDERİLECEKTİR?

1999-ÖSS'yi kazanan adaylara 1999-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve 1999-ÖSYS Tercih Formu posta ile gönderilecektir. Tercih formunun arka yüzünde YURTKUR Başvuru Formu bulunacaktır.

5.7. TERCİH BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ KOŞULLAR NELERDİR?

1999-ÖSS sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları adaylara 1999 Temmuz ayı içinde 1999-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte gönderilecek olan 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecektir. Adaylar girmek istedikleri yükseköğretim programlarını istek sıralarına göre Tercih Formlarına yazıp kodlarken bu kılavuzdan yararlanacaklardır. 1999-ÖSS puanları 105,000-119,999 arasında bulunan adaylar yalnız meslek yüksekokulları ve açıköğretim programları, 1999-ÖSS puanları 120,000 ve daha fazla olan adaylar ise lisans, önlisans ve açıköğretim programlarından tercih yapabileceklerdir. Lisans programlarından yapılan tercihlerin geçerli sayılabilmesi için adayların tercih ettikleri yükseköğretim programlarının puan türünde 120,000 ve daha yüksek 1999-ÖSS puanı almaları zorunludur. Bir tablodan tercih yapma hakkı olan adaylar en çok 18, iki tablodan tercih yapma hakkı olan adaylar ise bu tabloların birinden 18'i geçmemek üzere toplam 24 tercih yapabileceklerdir. Tercih Formuna kodlanan yükseköğretim programı tercihlerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

5.8. 1999-ÖSYS TERCİH FORMU NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN TESLİM EDİLECEKTİR?

1999-ÖSYS Tercih Formu ve bu formun arka yüzündeki YURTKUR Başvuru Formu 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki açıklamalara göre doldurulacaktır. Adaylar kılavuz ve tercih formu ücreti olan 3 000 000 TL’yi T. Vakıflar Bankası, T. İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve T. Emlak Bankası şubelerinden birine yatırarak iki nüsha banka dekontunu alacaklar, bu dekontların bir nüshasını ve tercih formunu 19 Temmuz 1999-2 Ağustos 1999 tarihleri arasında lise ve dengi Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine 300 000 TL ödeyerek teslim edeceklerdir. Kılavuz ve Tercih Formu ücretini bankaya yatırmak için adayların ÖSYM numaralarını banka görevlilerine söylemeleri yeterli olacaktır. Adaylar Okul Müdürlükleri veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden Tercih Formu Alındı Belgesi ile ödedikleri 300 000 TL’nin karşılığı olarak bir makbuz alacaklardır. Adayların bu belgeleri saklamaları gerekir.

Yukarıda açıklanan işlemleri tamamlamayan adayların tercihleri işleme konulmayacaktır.

Tercih Formunuzun Merkezimize gönderilip gönderilmediğini, formunuzu teslim ettiğiniz lise veya dengi meslek okulunda ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinde 5-9 Ağustos 1999 tarihleri arasında asılacak olan 1999-ÖSS Tercih Formları Kayıt Formundan kontrol edebilirsiniz.

DİKKAT: Adayların Tercih Formlarını en geç 2 Ağustos 1999 Saat 17.30’a kadar teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra teslim edilen Tercih Formları işleme konmayacaktır. Yurtiçinden posta ile gönderilen veya birden fazla teslim edilen Tercih Formlarının işleme konması mümkün değildir.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması