ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

3. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS)

 

 

3.1. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ KAPSAMI NEDİR?

1999-ÖSS'ye giren bütün adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır.

Sözel Bölüm olarak adlandırılan birinci bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Sayısal Bölüm olarak adlandırılan ikinci bölümde ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır.

Öğrenci Seçme Sınavındaki sözel ve sayısal bölümlerde hangi alanlardan ne ağırlıkta soru sorulacağı Tablo-1.A'da gösterilmiştir. Bu tabloyu incelemeniz sınava hazırlanırken size yardımcı olabilir.

Test sorularının tümü sınavda adaylara bir soru kitapçığı halinde verilecek ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

3.2. SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDİR?

a) 1999-ÖSS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon yazılı olacaktır.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmeniz için 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliğinizi açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yok ise, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanınıza yeni çekilmiş bir fotoğrafınızın yapıştırılıp onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

c)BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın kurallara uygun olmadığı veya sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka ÖSYM numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesinden oluşan iki belgeyi eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, 1999-ÖSS'ye alınmayacaktır. Bir aday 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda veya “sorunlular” ve benzeri adlar taşıyan salonlarda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacaktır. 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayıtlarında bulunan adresinize 1999 Nisan ayı içinde gönderilecektir. Postalama işleminin başlama ve bitiş tarihleri Merkezimizce ayrıca duyurulacaktır.

Sınava girerken, yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu gereçleri de yanınızda bulundurmanız gerekir:

en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşunkalem,

yumuşak, leke bırakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.

3.3. SINAV SALONUNUZ NEREDEDİR?

Sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon adı size gönderilecek olan 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olacaktır. Her sınav salonuna ayrı bir numara verilmiştir. 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde salon numarası ve salon içindeki sıra numarası da belirtilmiştir. Sınavdan önceki birkaç gün içinde sınava gireceğiniz binayı gidip görmeniz yararınıza olacaktır. Hiçbir aday, 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

3.4. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) NASIL UYGULANACAKTIR?

2 Mayıs 1999 Pazar günü yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı sabah saat 09.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 3 saat sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test sorularını cevaplamak için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1,5 saat içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların sınava,

çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla

gelmeleri; sınav süresince adayların,

konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri ve

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüğünde bu gibi adaylar, binadaki emniyet görevlilerine teslim edilecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse, kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav evrakı Merkezimizce geçersiz sayılarak kendilerine ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir.

3.5. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI NASIL OLACAKTIR?

1999-ÖSS'de uygulanacak test, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. 1999-ÖSS'de kullanılacak soru kitapçığı farklı türlerde basılacaktır. Soru kitapçıklarının kapsadıkları sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın kapağında ve iç sayfalarında yazılı olacaktır (Bk. Şekil-3). Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra adaylar kitapçığın üzerinde ayrılmış olan yerlere istenen bilgileri yazacaklardır.

3.6. CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?

a) Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması:

Size bilgi vermek üzere, 1998-ÖSS Cevap Kâğıdı örneği Şekil-4'te gösterilmiştir. Cevap kâğıtlarına her adayın adı, soyadı ve ÖSYM numarası önceden yazılmış durumdadır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdındaki adın, soyadın ve ÖSYM numarasının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Bu bilgiler kendilerine ait ise cevap kâğıdının 3 numaralı alanında hiçbir işaretleme yapmayacaklardır. Adaylar, cevap kâğıdı kendilerine ait değilse salon başkanına haber vereceklerdir. Salon başkanı adaya ait cevap kâğıdını sağlayamazsa yedek cevap kâğıtlarından bir tane verecektir. Aday adına düzenlenmemiş cevap kâğıdı kullandığı takdirde, bu cevap kâğıdı üzerine gerekli bilgileri yazıp "BU CEVAP KÂĞIDI ADIMA DÜZENLENMİŞ DEĞİLDİR" kutucuğunu işaretleyecektir.

Daha sonra adaylar verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan rakamlı harfi, cevap kâğıdı üzerinde ilgili alana işaretleyeceklerdir. Adayların kendilerine verilen soru kitapçığının türünü gösteren bu rakamlı harfi cevap kâğıdına aynen işaretlemeleri büyük önem taşımaktadır. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kâğıdının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar ÖSYM numaralarını yazıp kodladıktan sonra cevap kâğıdında ayrılan yerlere istenen bilgileri küçük harfle yazıp imzalayacaklardır.

b) Cevapların İşaretlenmesi:

Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşunkalem kullanılması ve ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap "Yanlış" sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı "Yanlış" cevap olarak sayabilir. Bu nedenle, yumuşak uçlu kurşunkalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplar cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

ÖRNEK:

Soru 16. Türkiye Cumhuriyeti hangi yılda ilan edilmiştir?

A) 1919 B) 1920 C) 1922 D) 1923 E) 1924

Bu sorunun doğru cevabı "D" seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında 16 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde "D" harfi bulunan kutucuk, dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.

Aşağıda bu sorunun doğru cevabının cevap kâğıdına kurallara uygun olarak işaretlenmiş biçimi görülmektedir.
 

3.7. SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELERİ GÖSTERECEK VE SINAV SONUNDA NELERİ TESLİM EDECEKSİNİZ?

Adaylar, sınav salonuna ellerindeki 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Adayların kendi isteklerine göre, gelişigüzel oturmaları yasaktır. Yerine oturan aday 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardır. Bir adayın yerine başkasını sınava sokmasını önlemek için kimlik kontrollerine büyük önem verilecektir. Bu nedenle, sınav sırasında ayrıca, Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar; gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardır. Başkasının yerine sınava girmeye kalkışanların, genellikle yükseköğretimde öğrenci oldukları bilinmektedir. Bu gibi sahteciler saptandığında, durum adli makamlara bildirileceği gibi, ilgili yükseköğretim kurumlarına da yazılacaktır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Böylece sınava başlarken 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavın bitiminde ise soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olmak üzere üç belgenin noksansız olarak görevlilere teslim edilmiş olması gerekmektedir. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday, derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâğıtlarını poşetlerine koymalarını ve yapıştırmalarını izleyebilirler.

Her salonda toplanan sınav evrakı görevlilerce paketlenerek hemen Bina Sınav Sorumlusuna teslim edilir. Bina Sınav Sorumlusu salonlardan gelen sınav paketlerini, ait oldukları özel kutulara koyarak derhal ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine teslim eder. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde toplanan sınav kutuları, görevli kuryeler tarafından teslim alınarak özel araçlarla Merkezimize getirilir.

3.8. SINAV SONUÇLARININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için,

kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,

cevap kâğıdına ÖSYM numarasını doğru olarak kodlaması,

kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,

cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

soru kitapçığı, cevap kâğıdı, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi,

diğer sınav kurallarına uyması

zorunludur.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılacaktır.

3.9. TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?

ÖSS'ye giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan durumlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca, istatistiksel yöntemler kullanılarak, alınan test puanlarının geçerliği de araştırılacak ve geçerli bulunmayan puanlar ÖSYM Yürütme Kurulunca iptal edilecektir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının görmeyeceği şekilde kullanmaları gerekir.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması