ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2. B A Ş V U R M A

2.1. KİMLER SINAVA GİRMEK İÇİN BAŞVURABİLİR?

 

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar 1999-ÖSS'ye başvurabilirler:

a) 1998-1999 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi meslek okulları, açıköğretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler

b) Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

c) Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler

d) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar

e) Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdaki bentlerden birine uyanlar.

2.2. KİMLER SINAVA GİRMEK İÇİN BAŞVURAMAZ?

Yukarıda "2.1. Kimler Sınava Girmek İçin Başvurabilir?" başlığı altında belirtilen durumlara uymayanlar 1999-ÖSS'ye başvuramazlar.

2.3. ÖSS’YE GİRME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

ÖSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim programları (Tablo-3 ve Tablo-4) ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına (Tablo-5) girmek isteyen bütün adaylar, 1999-ÖSS'ye girmek zorundadırlar.

2.4. BAŞVURMA BELGESİ NEREDEN ALINACAKTIR?

1999-ÖSS'ye katılmak isteyen adaylardan diplomalarını 1998-1999 öğretim yılında alacak olanlar, kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden, daha önceki yıllarda mezun olanlar ise herhangi bir lise veya dengi okul müdürlüğünden ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden 1999-ÖSS Kılavuzu ve Başvurma Belgesini alacaklardır.

2.5. BAŞVURMA BELGESİ NASIL DOLDURULACAKTIR?

1999-ÖSS Başvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır (Şekil-1 ve Şekil-2). Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak siyah bir kurşunkalemle, diğer kısımları ise dolmakalem veya tükenmezkalemle, büyük harfle doldurulacaktır.

Başvurma Belgesindeki bütün yazıları büyük harflerle ve okunaklı olarak kendiniz yazınız. Kullanacağınız rakamlar şu örneğe uygun olmalıdır:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aşağıda Başvurma Belgesinin alanları ayrı ayrı ele alınmış ve bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnekler verilmiştir (Bk. Şekil-1 ve Şekil-2).

ÖSS Başvurma Belgesinde vereceğiniz her bilgi sizin için son derece önemlidir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve forma doğru olarak kodlanmasından siz sorumlusunuz. Başvurma, sınav, bir yükseköğretim kurumuna kayıt veya bir yükseköğretim kurumunda okuma aşamalarından herhangi birinde bulunan bir adayın, Başvurma Belgesinde verdiği bilgilerin yanlışlığı saptanırsa, bu adayın sınav, yerleştirme, kaydolma ve devamdan doğan tüm hakları geçersiz sayılır.

2.5.1. ÖSS ADAY BİLGİ FORMU

Başvurma Belgesinin bu kısmı 31 bilgi alanından oluşmaktadır. Her alanın başlığında, sıra numarası ile o alana yazılması ve kodlanması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamaları dikkatle okuyup anlamadan doldurma işlemine geçmeyiniz.

Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı Merkezimizde optik okuyucu adı verilen elektronik araçlarla okunmaktadır. Bu nedenle bu kısmın yumuşak siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem yapılır: Birinci işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Kodlamada yapılacak iş, kutulara yazılan harf veya rakamları her kutunun altında bir sütun halinde sıralanmış olan yuvarlaklarda bulmak ve kurşunkalemle bu yuvarlağı dışarıya taşırmadan karalamaktır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlağın karalanmış olmasına dikkat edilecektir. Yuvarlakların oluşturduğu sütunlar, kolayca izlenebilmesi için koyu ve açık renk şeritler halinde basılmıştır. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini bilgisayar kayıtlarına aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yapacağınız kodlama yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için gereklidir.

2.5.1.1.

1. ÖSYM NUMARANIZ

1999 sınav döneminde ilk kez ÖSYM numarası alacaksanız, başka bir deyişle, 1983 veya daha sonraki sınav dönemlerinde ÖSYM numarası almadıysanız, Aday Bilgi Formunun üst kısmında bilgisayarla yazılmış olan ÖSYM numarasını bu alanda her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazarak kodlayınız.

1983 sınav döneminden beri ÖSYS'ye başvuran adaylara daha sonraki yıllarda da kullanacakları sürekli bir ÖSYM numarası verilmektedir. 1983 veya daha sonraki sınav dönemlerinde ÖSYM numarası aldıysanız o yıllarda aldığınız ÖSYM numarasını, bu alanda her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazarak kodlayınız. Bu numarayı hatırlamıyorsanız mezun olduğunuz okuldan veya ÖSYM'den öğrenebilirsiniz. 1983 veya daha sonraki sınav dönemlerinde ÖSYM numarası aldığı halde bu numarayı kullanmayıp yeni bir ÖSYM numarası ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM numarasının yanlışsız kodlanması büyük önem taşımaktadır. Yuvarlakları dışarıya taşırmadan kurşunkalemle iyice doldurunuz ve kodladığınız numaranın ÖSYM numaranıza tam olarak uyup uymadığını tekrar kontrol ediniz.

ÖSYM numaranız daha sonraki yıllarda da Merkezimizde sizinle ilgili bütün işlemlerde kullanılacaktır. Bu nedenle ÖSYM numaranızı özenle saklamanız gerekmektedir.

2.5.1.2.

2. CİNSİYETİNİZ

Bu alanda cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

2.5.1.3.

3. UYRUĞUNUZ

Bu alanda TC uyruklular, uyruğundan biri TC olan çift uyruklular ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular "1" seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneğini (Uyruğundan biri KKTC, diğeri TC olanlar “1” seçeneğini işaretleyeceklerdir.); KKTC dışında yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "3" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

2.5.1.4.

4. ÖĞRENİM DURUMUNUZ

Bu alanda, öğrenim durumunuzu gösteren seçeneği işaretleyiniz. Her adayın öğrenim durumu aşağıdakilerden yalnız birine uyacağından, bu alanda yalnız bir seçenek işaretlenecektir.

Öğrenim durumunu aşağıdaki açıklamalara uygun olarak kodlamayan ya da boş bırakan adaylar sınava alınmayacaklar, alınsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

1998-1999 DERS YILINDA MEZUN OLABİLECEK DURUMDA BULUNANLAR

1. Bir ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek durumdayım.

2. Bir ortaöğretim kurumunda beklemeliyim.

3. Okul dışından ortaöğretimi bitirme sınavlarına giriyorum.

MEZUN DÜZEYDE OLANLAR

4. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleştirilmedim ve önkayıtla kaydolmadım.

Ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYS'ye hiç başvurmamış adayların da bu seçeneği işaretlemeleri gerekir.

5. Bir yükseköğretim programına ÖSYM'ce yerleştirildim, fakat kayıt olmadım.

6. Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım.

Daha önceki yıllarda, merkezi yerleştirme dışında ÖSS puanı veya ÖSS puanı ve özel yetenek sınavıyla kesin kayıt yaptırmış olan adaylar da dahil olmak üzere bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan bütün adaylar bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

7. Bir yükseköğretim programını bitirdim.

8. Disiplin suçu dışındaki bir nedenle yükseköğretimden kaydım silindi.

Kendi isteği ile kaydını alan adaylar da bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

2.5.1.5.

5. ÖSS SINAV MERKEZLERİ

ÖSS'nin yapılacağı sınav merkezleri ve kodları “1999-Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Merkezleri ve Kodları listesinde gösterilmiştir. Bu listede ÖSS’nin yapılacağı sınav merkezleri ile bu merkezlerin kodları bulunmaktadır. Bu listede görüldüğü gibi, büyüklüğü ve ulaşım güçlükleri nedeniyle İstanbul ili dört ayrı sınav merkezine ayrılmış durumdadır. Bazı illerin ilçeleri de sınav merkezi haline getirilmiş; bu gibi ilçeler bağlı bulunduğu ilin altında, farklı kod ile verilmiştir. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik numarasıdır. İl merkezinde yapılacak sınavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiştir. Sınav, bir ilin ilçelerinde de yapılıyorsa il trafik kodu sonuna 1, 2, 3... rakamları eklenerek ilçe sınav merkezleri kodları oluşturulmuştur. Örneğin, Artvin'de sınava girmek isteyen bir aday sınav merkezini "080" olarak kodlayacak; Hopa'da sınava girmek isteyen bir aday ise sınava gireceği merkez olarak "081" yazıp kodlayacaktır.

Aday Bilgi Formunda "5. ÖSS Sınav Merkezleri" alanını bulunuz. Bu alanda "1. Tercih" ve "2. Tercih" başlıklarını taşıyan iki yer bulunmaktadır. Bu yerlere sınava girmek istediğiniz sınav merkezlerinin kodlarını listeden bularak bu kodları istek sıranıza göre yazınız ve ilgili yuvarlakları karalayınız. Sınav merkezlerine ilişkin isteklerinizi belirtirken en çok istediğiniz sınav merkezinin kodunu "1. Tercih" başlığını taşıyan yere yazınız. İkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayınız. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklı bir merkez olması gerekmektedir.

Merkezimiz gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınava gireceğiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sınava girmek istediği merkezleri kodlamayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar.

Adayların atandıkları sınav merkezi değiştirilemez. Bu nedenle, sınav merkezlerini doğru kodlayıp kodlamadığınızı dikkatle kontrol ediniz.

2.5.1.6.

6. YABANCI DİL SINAVINA (YDS) GİRME İSTEĞİNİZ

1999-ÖSS Yabancı Dil Sınavı (YDS), yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları ve bazı turist rehberliği ile ilgili yükseköğretim programlarına girmek isteyen adaylar için 1999-ÖSS’ye ek olarak yapılmaktadır. Bu sınav devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde 16 Mayıs 1999 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava girmek istiyorsanız “6. Yabancı Dil Sınavına (YDS) Girme İsteğiniz” alanında “Evet” seçeneğini, bu sınava girmek istemiyorsanız “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

2.5.1.7.

7. YDS’DE GİRECEĞİNİZ YABANCI DİL

1999-YDS Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Adaylar bu dillerden yalnız birinden sınava girebileceklerdir. Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden hangisinden sınava girecekseniz bu dili Aday Bilgi Formunun “7. YDS’de Gireceğiniz Yabancı Dil” alanında işaretleyiniz. Bu alanı işaretlemeyen adayların YDS’ye girmeleri mümkün değildir.

2.5.1.8.

8. YDS SINAV MERKEZİ

1999-ÖSS Yabancı Dil Sınavının yapılacağı sınav merkezleri ve kodları “1999-ÖSS Yabancı Dil Sınavı (YDS) Merkezleri ve Kodları’’ listesinde gösterilmiştir. Yukarıda 2.5.1.6. maddesinde YDS’ye gireceğinizi belirten “Evet” seçeneğini işaretlemiş iseniz bu sınavın yapılacağı merkezlerden birini de bu alanda yazıp işaretlemeniz gerekir.

YDS’ye girmek istediğiniz sınav merkezini listede bulunuz ve bu merkezin kodunu Aday Bilgi Formunun “8. YDS Sınav Merkezi” alanına yazınız ve ilgili yuvarlakları karalayınız. Sonradan sınav merkezi değişikliği yapılmayacağından kodlamanızın doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

YDS’ye katılacak olan adaylardan bu alanı işaretlemeyenler bu sınav için Merkezimizce herhangi bir sınav merkezine atanabilirler.

2.5.1.9.

9. DOĞUM YERİNİZ

Doğum yerinizin bulunduğu veya bağlı olduğu il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazıp kodlayınız.

MEZUN OLDUĞUNUZ / OLACAĞINIZ LİSE VEYA DENGİ MESLEK OKULUNA İLİŞKİN BİLGİLER

10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı alanlarda yazacağınız ve kodlayacağınız bütün bilgiler mezun olduğunuz veya olacağınız lise veya dengi meslek okulu ile ilgilidir. Bir yükseköğretim programını bitirmiş veya bitirecek olan adaylar da bu alanlara, bitirmiş oldukları lise veya dengi meslek okulu ile ilgili bilgileri yazacaklardır.

2.5.1.10.

10. OKULUNUZUN KODU

Lise ve dengi meslek okulları, Tablo-6'da illere ve il içinde alfabetik sıraya göre verilmiştir. Önce, okumakta veya mezun olduğunuz okulun adını bu tabloda bulunuz. Her okul adının baş tarafındaki altı rakamdan oluşan sayı, o okulun kodudur. Aday Bilgi Formunda OKULUNUZUN KODU başlığı altındaki kutulara bulduğunuz kodu yazınız ve ilgili yuvarlakları karalayarak işaretleyiniz. Okulunuzun adı Tablo-6'da yer almamışsa, okul müdürlüğüne başvurarak okul kodunuzu öğreniniz. Ortaöğretim başarı puanı, her okulun kendi içinde hesaplandığından, okulunuzun kodunu mutlaka öğrenmeye çalışınız, aksi takdirde bu durum çok zararınıza olabilir. Bu kodu okulunuzdan da öğrenemediğiniz takdirde okulunuzun bulunduğu ile ait okullar listesinin sonundaki, listede olmayan okullar için verilen kodu kullanınız.

Okul kodunun doğru olarak yazılması ve kodlanması büyük önem taşımaktadır. Adayların diploma/mezuniyet notları veya diploma/mezuniyet notuna benzer şekilde hesaplanan başarı ortalamaları kodladıkları okullardan istenecek veya bu okullara kontrol ettirilecektir. Okul kodunu yazmamış veya yanlış yazmış adaylara ortaöğretim başarı puanı olarak en düşük puan olan 30 verilecektir.

2.5.1.11.

11. OKULUNUZUN TÜR KODU

Tablo-7'de okul türü kodları yer almaktadır. Okulunuzun tür kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayınız. Tür kodunuzu hatasız yazmanız, yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi sırasında çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-7'yi incelemeden okul türünüz için karar vermeyiniz. Tür kodunu bulamayan adaylar "91005 Diğer" kodunu işaretleyeceklerdir. Ancak, tür kodunu işaretlemeyen veya diğer kodunu işaretleyenlerin belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanınan haklardan yararlanamayacaklarını unutmamaları gerekir.

2.5.1.12.

12. ALAN / KOL / BÖLÜM KODU

Tablo-8'de alan/kol/bölüm kodları yer almaktadır. Öğrenim gördüğünüz alan/kol/bölüm kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayınız. Ortaöğretimde ders geçme ve kredili sistem içinde mezun olmuş adayların diplomalarında birden fazla alan/kol/bölüm yazılı ise bunlardan kendisi için en uygun olanını seçerek sadece birinin kodunu ilgili alana yazıp kodlaması gerekir. Bu kodu hatasız yazmanız ve kodlamanız, yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi sırasında çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-8'i incelemeden alan/kol/bölüm kodunuz için karar vermeyiniz. Alan/kol/bölüm kodunu bulamayan adaylar "Diğer" kodunu işaretleyeceklerdir. Ancak, bu kodu işaretleyenlerin belli alan/kol/bölümlere tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacaklarını unutmamaları gerekir.

Bazı lise dengi meslek okullarında alan/kol/bölüm ayrımı bulunmamaktadır. Bu şekilde alan/kol/bölüm ayrımı olmayan bir okul mezunu ya da öğrencisi iseniz alan/kol/bölüm satırına "9009" yazınız ve kodlayınız. Bazı lise dengi meslek okullarında ise yalnız bir alan/kol/bölüm bulunmaktadır. Örneğin, Kimya Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi gibi meslek liselerinin öğrencisi veya mezunu iseniz, alan/kol/bölüm satırını boş bırakmayınız ve alan/kol/bölümünüzün kodunu mutlaka yazınız ve kodlayınız. Örneğin, Kimya Meslek Lisesi mezunu olan bir adayın alan/kol/bölüm satırına Kimya alan/kol/bölüm kodu olan "l856" yazması ve kodlaması gerekir.

2.5.1.13.

13. OKUL NUMARANIZ

Öğrencisi veya mezunu olduğunuz lise veya dengi meslek okulundaki okul numaranızı sağa yanaşık olarak yazınız ve kodlayınız. Örneğin, okul numaranız 98 ise 0000000098, 156 ise 0000000156 olarak kodlayınız.

2.5.1.14.

14. NOT SİSTEMİ

Merkezimizde ortaöğretim başarı puanlarının doğru hesaplanabilmesi için her adaya hangi not sistemine göre not verildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Diploma notu 5 üzerinden hesaplanan veya hesaplanacak olan adaylar bu alanda "5'li" seçeneğini, 10 üzerinden hesaplanan veya hesaplanacak olan adaylar "10'lu" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

2.5.1.15.

15. BİTİRME YILINIZ

Bu alana yalnız ortaöğretimi bitirmiş olanlar, bitirme yılının son iki rakamını yazarak kodlayacaklardır. Örneğin, liseyi 1997-1998 ders yılında bitiren bir aday 98 yazacak ve kodlayacaktır. Mezun olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

2.5.1.16.

16. DİPLOMA / MEZUNİYET NOTUNUZ

Bu alanı bir ortaöğretim kurumundan mezun durumdaki bütün adaylar dolduracaktır. Diploma/mezuniyet notu ister 5'li, ister 10'lu sisteme göre hesaplanmış olsun, diplomada yazılı olduğu gibi bu alana yazılarak kodlanacaktır. Bir başka deyişle, diploma/mezuniyet notunun yazılmasında dönüştürme işlemi yapılmayacaktır. Diploma/mezuniyet notu 10 olan adaylar bu alana 9,99yazarak kodlayacaklardır. Bu alana yazılıp kodlanan diploma/mezuniyet notu, Kayıt Kartında da yazıyla açıkça yazılacak ve ortaöğretim diplomasının aslı veya onaylı bir sureti gösterilerek "2.5.2. ÖSS KAYIT KARTI" bölümünde belirtilen kurumlardan birine onaylattırılacaktır.

2.5.1.17.

17. DOĞUM TARİHİNİZ

Doğum tarihinizin gün, ay ve yılını yazmanız için ikişer kutu ayrılmıştır. "GÜN" için ayrılan kutulara doğum gününüzün ayın kaçıncı günü olduğunu, "AY" için ayrılan kutulara doğduğunuz ayın yılın kaçıncı ayı olduğunu, "YIL" için ayrılan kutulara da doğum yılınızın son iki rakamını yazınız. Örneğin; 18 Ağustos 1980 tarihinde doğan bir aday, sırasıyla 18 08 80 yazacak ve kodlayacaktır. Doğum tarihiniz için yazacağınız rakamların nüfus cüzdanınızdaki kayıtlara uygun olması gerekir. Ancak, doğum tarihinin ay ve günü nüfus cüzdanında yazılı olmayan adaylar sadece yılı yazarak kodlayacaklar, ay ve gün için ayrılan yerleri boş bırakacaklardır (Bk. 10.17.).

2.5.1.18.

18. ADINIZ

Adınızı ilk kutudan başlayarak, her kutuya bir harf gelecek şekilde büyük harflerle yazınız. Birden fazla adınız varsa, kelime aralarında birer kutuyu boş bırakmayı unutmayınız. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluşan adınız, uzunluğundan ötürü burada ayrılmış olan 12 kutuya tam olarak sığmıyorsa, nüfus cüzdanındaki sıraya göre önce birinci adınızı tam olarak yazınız, sonra aralarda birer kutu boş bırakarak ikinci ve varsa üçüncü adınızın yalnızca baş harfini yazınız ve kodlayınız (Bk. 10.17.).

2.5.1.19.

19. SOYADINIZ

Soyadınızı ilk kutudan başlayarak, her kutuya bir harf gelecek şekilde büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 14 harflik yer bulunmaktadır. Soyadınız uzun ise buraya ilk 14 harfini yazıp kodlayınız (Bk. 10.17.).

2.5.1.20.

20. BABANIZIN ADI

Babanızın adını, nüfus cüzdanınızdaki kaydı esas alarak buraya yazıp kodlayınız. Babanızın adı uzun ise ayrılan alana sığacak kadarını yazıp kodlamanız yeterlidir.

2.5.1.21.

21. OKUL DEĞİŞTİRME DURUMUNUZ

29 Mayıs 1998 tarihinden sonra okul değiştirenler, bu alanda “1. Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu adaylar, ayrıldığı okulun (29 Mayıs 1998 tarihinde kayıtlı olduğu okulun) kodunu bu kılavuzda Tablo-6’dan bularak ilgili alana yazıp kodlayacaklardır.

Mezun adaylar ile okulunu hiç değiştirmemiş veya 29 Mayıs 1998 tarihinden önce değiştirmiş olan adaylar “2. Hayır” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

1999-ÖSS’ye başvurduktan sonra okul değiştiren adayların, tasdiknamelerinin onaylı bir örneğini, devam etmekte oldukları okuldan alacakları resmi yazı ve durumlarını belirten bir dilekçe ile okul değiştirme tarihinden itibaren bir hafta içinde ÖSYM’ye başvurmaları gerekir.

2.5.1.22.

22. VARSA INTERNET E-POSTA (E-MAIL) ADRESİNİZ

İlk kutudan başlayarak, her kutuya bir rakam, harf veya işaret gelecek şekilde yazınız.

YAZIŞMA ADRESİNİZ

Aday Bilgi Formunun arka yüzünde 23., 24., 25. ve 26. alanlar yazışma adresinizi yazıp kodlamanız için ayrılmıştır. Buraya sizce en güvenilir olan adresinizi yazınız. Adresinizin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. Bu alana yazacağınız adres ile Kayıt Kartına yazacağınız adres aynı olmalıdır.

Adresinizi yazarken, Aday Bilgi Kontrol Formunun Ocak ayı içinde, ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile tercih ettiyseniz YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi Nisan ayı içinde, ÖSS Sınav Sonuç Belgesi, Tercih Formu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Temmuz ayı içinde, ÖSYS Sonuç Belgesinin ise Ağustos ayı sonunda bu adrese gönderileceğini göz önünde tutunuz.

Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki yazışma adresi alanı yazılıp kodlanmamışsa bu formu dolduran adayla iletişim kurulamayacağı için adayın başvurusu geçersiz sayılır ve bu form işleme konmaz.

2.5.1.23.

23. ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2

Adresinizi yazarak kodlamanız için her biri 21 kutuluk iki alan ayrılmıştır. Ayrılan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelimeler arasında bir boşluk bırakarak adresinizi yazınız. Adres Satırı-1'e son olarak yazacağınız kelime veya numara bu satırdaki boş kutulara tam olarak sığmıyorsa, bu kelime veya numarayı Adres Satırı-2'nin ilk kutusundan başlayarak yazınız. Bir başka deyişle bir kelime veya numaranın bir kısmı Adres Satırı-1'de, ikinci kısmı Adres Satırı-2'de olmamalıdır. Adresiniz ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldığı takdirde apartman adı yazmak gereksizdir. Türkiye'de oturanlar bu alana semt, ilçe veya il adı yazmayacak, bu bilgi 24. alana yazılıp kodlanacaktır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz.

2.5.1.24.

24. SEMT / İLÇE

Yazışma adresinizde bulunan semt veya ilçe adını 12 kutudan oluşan bu alana yazınız. Adresinizde semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa (yalnız il adı yeterli ise) bu alanı boş bırakınız. Türkiye'de oturan adaylar adreslerinin il trafik kodunu "25. ADRES İL TRAFİK KODU" alanında kodlayacakları için bu alana adres ilini yazmayacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz.

 

2.5.1.25.

25. ADRES İL TRAFİK KODU

Adresinizin il trafik kodunu bu alana yazarak kodlayınız.

2.5.1.26.

26. POSTA KODU

Size gönderilen yazı ve belgelerin zamanında ve hatasız bir şekilde elinize geçebilmesi için sürekli adresinizin posta kodunu bağlı bulunduğunuz PTT şubesinden veya 119 numaralı telefondan öğrenerek bu alana mutlaka yazınız ve kodlayınız.

NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ

Nüfus cüzdanınızdaki kaydı esas alarak nüfusa kayıtlı olduğunuz il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak "27. Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe" alanına yazarak kodlayınız. Nüfus cüzdanınızda yazılı olan cilt no., aile sıra no. (kütük sıra no., hane no.) ve sıra no.yu sırasıyla 28., 29. ve 30. alanlara yazarak kodlayınız.

2.5.1.31.

31. HAVA HARP OKULUNA GİRMEK İSTİYOR MUSUNUZ?

Bu alanı, bu kılavuzun 94. sayfasındaki “Hava Harp Okulu’na Girmeye İstekli Kız ve Erkek Adayların Dikkatine” bölümünü okuyarak işaretleyiniz.

2.5.2. ÖSS KAYIT KARTI

Adaylar Kayıt Kartını dolmakalem veya tükenmezkalemle kendileri yazarak dolduracaklardır.

Kayıt Kartı üzerine fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir. Bu işi yaparken şu kurallara uymanız zorunludur:

a) Cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş, kolayca tanınmayı sağlayacak net bir fotoğraf olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamasına dikkat edilmelidir. Salon Başkanı fotoğrafınızdan yararlanarak kimliğinizi belirlemekte güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabilir.

b) Numaralı bile olsa camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraflar kesinlikle kullanılmamalıdır. Gözlük camınız renkli ise gözlüksüz fotoğraf çektirip kullanmanız gerekir.

c) Fotoğraf mümkünse bir katı sıyrılarak inceltilmeli, yapıştırılacak alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilmeli, kaliteli bir yapıştırıcı kullanılarak iyi ve temiz bir şekilde yapıştırılmalıdır. Yapıştırıcı, fotoğrafın dışına taşmamalıdır.

Fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılacağından, çok koyu ve arkadan ışık verilerek çekilen fotoğraflardan kaçınılmalı; renkli fotoğraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kırmızı olmamasına, mümkünse fon renginin beyaz veya sarı olmasına dikkat edilmelidir. Fotoğrafların yapıştırıldıktan sonra düşmemesi için her türlü önlem alınmalı, olasılık az bile olsa herhangi bir nedenden dolayı fotoğrafın düşmesi halinde tanınmayı sağlamak için yapıştırılmadan önce fotoğrafın arka yüzüne ÖSYM numarası, ad ve soyadı fotoğraf zedelenmeden yazılmalıdır.

Aday Bilgi Formuna yazmış olduğunuz ÖSYM numaranızı ayrılan alana dikkatle yazınız. Daha sonra istenen kimlik bilgilerini, nüfus cüzdanınıza uygun olarak büyük harflerle, okunaklı bir şekilde yazınız. Öğrencisi veya mezunu olduğunuz lise veya dengi meslek okulunun açık adını, okul türünü, bulunduğu il ve ilçeyi ve öğrenim görmekte olduğunuz alan/kol/bölümü aynı şekilde yazınız. Okulunuzun adı çok uzun ise ayrılan yere sığması için anlamlı kısaltmalar yapabilirsiniz. Örneğin, "SEYHAN ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ" yerine "SEYHAN A. PAKSOY KIZ L." yazmak yeterlidir.

Aday Bilgi Formunun "ÖĞRENİM DURUMUNUZ" başlığı altındaki sekiz seçenekten durumunuza uyan ve işaretlediğiniz seçenekteki ifadeyi öğrenim durumu için ayrılan yere aynen yazınız.

Bir ortaöğretim kurumundan mezun olan adaylar, diploma/mezuniyet notu ve bitirme yılı içinayrılan yerleri, diplomalarında belirtilen bilgileri esas alarak, hiçbir dönüştürme yapmadan dolduracaklardır. (Bu kılavuzun 2.5.1.16. bölümündeki "16. Diploma/Mezuniyet Notunuz" alanındaki açıklamaya bakınız.) Diploma/mezuniyet notu hem rakam hem yazıyla, silintisiz, kazıntısız ve okunaklı olarak yazılacaktır. Mezun olabilecek durumdaki adaylar diploma/mezuniyet notu ve bitirme yılı için ayrılan yerleri boş bırakacaklardır. Mezun olsun veya olmasın tüm adaylar, diploma/mezuniyet notlarının hesaplanmasında esas olan not sistemini ayrılan alana "5'li" veya "10'lu" şeklinde yazacaklardır.

Diploma/mezuniyet notu, not sistemi ve bitirme yılı okunaklı olarak yazılacak, üzerlerinde silinti veya kazıntı bulunmayacaktır.

Kayıt Kartına yazdığınız bilgileri onaylatmanız gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öğrenciler ve okul dışından bitirme sınavına girmek üzere bir okulda kaydı bulunanlar Kayıt Kartında bulunan bilgilerinin onayını Başvurma Belgelerini teslim ederken kendi okullarının müdürlüklerine yaptıracaklardır. Mezun durumda olanlar, Kayıt Kartının onayını ve bu karta yapıştırılan fotoğrafın kendisine ait olduğunu, şahsen, diplomalarının aslını ya da onaylı bir suretini göstererek lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine yaptıracaklardır.

Onay yapılırken, Kayıt Kartının sadece belirtilen yeri mühürlenecek ve imzalanacaktır. Fotoğraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktır.

Kayıt Kartının arka yüzünde de sürekli adresinizi yazmanız için bir yer ayrılmıştır. Buraya Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazmış olduğunuz adresinizi okunaklı bir şekilde yazınız. Sizin veya size ulaşılabilecek bir yakınınızın telefon numarasını ve bu telefon numarasının 3 haneli şehirlerarası alan kodunu ve varsa Internet E-Posta (E-Mail) adresini de yazınız.

Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere imzanızı atınız. Başvurma Belgesinin geçerli sayılabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafından imzalanmış olması zorunludur. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imzanız büyük önem taşıyacağından buraya atacağınız imzanın her zaman kullandığınız, değişmeyen nitelikteki tek imzanız olmasına dikkat ediniz. İmzalanmamış belgeler işleme konmaz. Ayrıca, belgenizi teslim ettiğiniz günün tarihini de ilgili yere yazmayı unutmayınız.

2.5.3. ÖSS ADAY FİŞİ

ÖSS Aday Fişi, dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktır. ÖSS Aday Fişi, 1999 yılında diploma alacaksanız okulunuz müdürlüğünce, mezun durumda iseniz Başvurma Belgesini teslim edeceğiniz lise veya dengi okul müdürlükleri ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince onaylanarak size geri verilecektir. İleride, başvurma işlemini zamanında yapmış olduğunuzu kanıtlamak zorunda kaldığınız takdirde bu belgeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca, ÖSYM numaranızı sonraki yıllarda da kullanmanız gerekebilir. Bu nedenle Aday Fişinizi kaybetmemeniz gerekmektedir.

2.6. SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR NELERDİR?

Başvurma Belgelerini yukarıda açıklanan şekilde eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra sınav ücretini yatırınız. Adaylar, 6 000 000 (altımilyon) TL'lik Sınav Ücretini T. Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve T. Emlak Bankası şubelerinden birine yatırabileceklerdir. Bu ücreti yatırmak için banka görevlisine Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmının sağ üst köşesindeki 99 ile başlayan ÖSYM numarasının verilmesi zorunludur. 99 ile başlayan bu numara ayrıca Kayıt Kartında ve Aday Fişinde de basılmış durumdadır. Önceki yıllarda ÖSYS’ye başvurmuş ve ÖSYM numarası almış olan adaylar da sınav ücretini bankaya yatırırken 99 ile başlayan bu numarayı kullanacaklardır. Adaylar, bankadan iki nüsha banka dekontunu alacaklar, birini Başvurma Belgesine ekleyecekler, diğerini saklayacaklardır. Başvurusuna banka dekontunu eklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Banka Dekontu Başvurma Belgesi ile birlikte lise veya dengi okul müdürlüğüne ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine teslim edilecektir.

Adayların çeşitli amaçlarla ÖSYM'ye ödeyecekleri ücretler, ilgili yerlerde açıklanan yollarla, bu kılavuzda belirtilen banka hesaplarına yatırılır. Mektupla para gönderilmez. Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

2.7. BAŞVURMA BELGENİZİ NE ZAMAN, NEREYE VE NASIL TESLİM EDECEKSİNİZ?

1999-ÖSS için başvuru süresi 2 Kasım 1998 tarihinde başlayacak, 18 Kasım 1998 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.

Başvurma Belgenizi daha önce açıklanan şekilde doldurup sınav ücretinizi yatırdıktan sonra başvurma için gerekli bütün hazırlıklarınız tamamlanmış demektir. Başvurma Belgesi ile Banka Dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öğrenciler ve okul dışından bitirme sınavına girmek üzere bir okulda kaydı bulunanlar kendi okullarına; mezun durumda bulunan adaylar ise bu belgeleri lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine yukarıda belirtilen süre içinde onaylatarak teslim etmek zorundadırlar. Süresi içinde gönderilmiş olsa bile yurtiçinden posta ile gönderilen Başvurma Belgeleri işleme konmaz; elden ÖSYM'ye teslim edilmek istenen belgeler kabul edilmez.

2.8. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Aday Bilgi Formu kısmında istenen bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,

Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,

Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,

Başvurma Belgesi aday tarafından imzalanmamışsa,

Kayıt Kartına yapıştırılan fotoğraf bu kılavuzda "2.5.2. ÖSS KAYIT KARTI" başlığı altında açıklanan nitelikleri taşımıyorsa,

Sınav ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu eksikse,

Kayıt Kartı üzerinde belirtilen "onay" yaptırılmamışsa,

Bu kılavuzda belirtilmiş olan özel durumlar dışında, Başvurma Belgesi bir lise veya dengi okulu müdürlüğüne ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmişse,

Başvurma Belgesi başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,

Birden fazla Başvurma Belgesi teslim edilmişse,

1983 veya daha sonraki sınav dönemlerinde ÖSYM numarası alındığı halde bu numara kullanılmayıp yeni bir ÖSYM numarasıyla başvurulmuşsa,

Aday Bilgi Formunun “3. Uyruğunuz” alanında TC veya KKTC için ayrılan kutucuk işaretlenmemişse,

başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır.

DİKKAT: Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen belgeler işleme konur. Ancak, Başvurma Belgesinde aday tarafından yazılan veya kodlanan bilgilerin gerçeğe uygun ve yanlışsız olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara itiraz etmeye hakkı yoktur.

Ayrıca, yapılan başvuruların bu kılavuzun 2.1 ve 8.2 numaralı maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen durumlar nedeni ile geçersiz sayılması veya sınavda başarılı olunmasına rağmen Türkiye'deki yükseköğretim programlarına kayıt yapılamaması söz konusu olabileceğinden adayların, başvurularını yapmadan önce anılan kısımları dikkatle incelemeleri gerekir.

Başvurma Belgesini lise veya dengi okul müdürlüğüne ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine teslim ettikten sonra bir hata yapmış olduğunuzu fark ederseniz, elinizdeki Aday Fişini vererek Başvurma Belgesini banka dekontu ile birlikte geri alabilirsiniz. Bu durumda, eski belgenizi yırtıp hatasız doldurulmuş olan yenisini, bu belgenin numarasını banka dekontunun üzerine yazarak ve bu dekontu belgenize ekleyerek başvurma süresi sona ermeden önce teslim edebilirsiniz.

Başvurma Belgenizin Merkezimize gönderilip gönderilmediğini, belgelerinizi teslim ettiğiniz lise veya dengi meslek okulunda ya da ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinde 23-27 Kasım 1998 tarihleri arasında asılacak 1999-ÖSS Başvurma Belgeleri Kayıt Formundan kontrol edebilirsiniz.

ADAY BİLGİ KONTROL FORMU

 

1999-ÖSS'ye başvuran adaylara Ocak ayı içinde Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Adayların Başvurma Belgesinde kodladıkları bilgiler ile ÖSYM kayıtlarına geçmiş bilgiler bu form ile adaylara bildirilecektir. Adaylar bu form ellerine geçer geçmez bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa, bunları form üzerinde, formun arkasındaki açıklamalara uygun olarak ilgili alanlarda tamamlamalı veya düzeltmelidirler. Üzerinde ekleme ve düzeltme yapılan formlar, istenen belgeleri de eklemek suretiyle hiç bekletilmeden ÖSYM'ye ulaştırılmalıdır. Bu form üzerinde belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaşmayan formlar işleme konmayacaktır. Adaylar tarafından düzeltilen bilgiler gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bilgiişlem ortamına aktarılacak; ancak, Aday Bilgi Kontrol Formu adaya geri gönderilmeyecektir.

Bilgileri doğru olan adayların Aday Bilgi Kontrol Formu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaları gereksizdir.


 

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması