TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(15 Haziran 2017)

2014-TUS ve 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi: Yeni Değerlendirme Sonuçları

Ankara 9. İdare Mahkemesince alınan kararların uygulanmasını teminen; 14 Eylül 2014 tarihinde uygulanan 2014-TUS Sonbahar Dönemi sınavının Temel Soru Kitapçığı Temel Bilimler Testinde yer alan 31 ve 77. soruların bu sınav ile eş zamanlı uygulanan 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sınavında da yer aldığı göz önünde bulundurularak ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların cevap kâğıtları yeniden değerlendirilerek değerlendirme sonrası oluşan sınav sonuçları, 30 Aralık 2015 tarihli duyuru ile adaylarına bilgisine sunulmuştur.

Soru iptaline ilişkin söz konusu kararların Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz edilmesi neticesinde; Danıştay 8. Daire Başkanlığının  2016/1519E., 2017/1178K.; 2015/15086E., 2017/1175K. sayılı kararları ile ilk derece Mahkemesi kararının sınavda yer alan 31. Sorunun iptaline ilişkin kısmının kaldırılmasına ve bu soru yönünden davanın reddine 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olmak üzere hükmedilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Temel Tıp Bilimleri Testi 31. sorunun iptaline ilişkin kararı hükümsüz kaldığından söz konusu soru iptal edilmemiş kabul edilmektedir. Bu itibarla;  Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2016/1519E.,2017/1178K.; 2015/15086E.,2017/1175K. sayılı kararları, 2577 Sayılı Kanun’un 20/B maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, sınava katılan tüm adaylar yönünden uygulanarak 2014-TUS ve sınav sorularının aynı olması dolayısıyla 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yeni değerlendirme sonuçları,15 Haziran 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını yukarıda belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

2014-TUS Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme Sonuçları
2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme Sonuçları
2014-TUS Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler