ÖSYM Başkanlığı’nca ”2012 yılında yapılacak sınavlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan 56 işçiyle halkla ilişkiler, ofis hizmetleri ve sınav evrakı ayrıştırılması hizmetleri temin edilmesi işi” ne yönelik hizmet satın alınacaktır (17.01.2012)

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca ”2012 yılında yapılacak sınavlarla ilgili olarak  ihtiyaç duyulan 56 işçiyle halkla ilişkiler, ofis hizmetleri ve sınav evrakı ayrıştırılması hizmetleri temin edilmesi işi” ne yönelik hizmet satın alınacaktır


2012 yılında yapılacak sınavlarla ilgili olarak  ihtiyaç duyulan 56 işçiyle halkla ilişkiler, ofis hizmetleri ve sınav evrakı ayrıştırılması hizmetleri temin edilmesine yönelik hizmet alımı işi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal Ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/5

1-İdarenin

a) Adı                                             :  ÖSYM  Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

b) Adresi

:

Bilkent/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122988505  - 3122988535

ç) Elektronik Posta Adresi

:

shdb@osym.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.osym.gov.tr

2-İhale konusu hizmet işinin

a) Adı                                             :  Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı  tarafından; 2012 yılında yapılacak sınavlarla ilgili olarak  ihtiyaç duyulan 56 işçiyle halkla ilişkiler, ofis hizmetleri ve sınav evrakı ayrıştırılması hizmetleri temin edilmesi işidir.

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hizmet alımı işi olup, İşin; nitelik,tür ve miktarına ilişkin diğer ayrıntılar ihale dokümanında gösterilmiştir.

c)İşin yapılacağı yer

:

Halkla ilişkiler hizmeti ÖSYM merkezde, Merkez’ e ait Ankara büroda ,  İstanbul (Anadolu yakasında) büroda  ve İzmir büroda;  ofis hizmetleri ve sınav evrakı ayrıştırılması hizmetleri idarenin Ankara’ da bulunan tesislerinde yerine getirilecektir.

ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi

:

İşe 01/03/2012 tarihinde başlanacak ve 31/12/2012 tarihinde iş bitirilecektir.


3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ön Büro Hizmet Binası Toplantı Salonu 1inci kat  Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

03.02.2012 - 10:00

c) Uygulanacak Usul                         :  Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal Ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Teknik personel hizmetleri,

b)Mesleki eğitim ile her türlü eğitim hizmetleri,

c) Danışmanlık hizmetleri,

ç)Halkla ilişkiler hizmetleri,

d)Çağrı merkezi işletme hizmetleri

e)Arşiv  hizmetleri,

f)Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri,

g)Veri işleme ve otomasyon sistemi işletimi,

 işleri, ayrı ayrı ve/veya  birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, Sınav hizmetleri Daire Başkanlığı Binası 3.Kat  Bilkent /Ankara adresinde ücretsiz görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, Sınav hizmetleri Daire Başkanlığı Binası 3.Kat  Bilkent /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek olup; kısmi veya alternatif teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.