İhale İlanı (30.03.2012)

İHALE İLANI

(30 Mart 2012)

ATIK KAĞIT SATIŞ İLANI

Sıra

SATILACAK

MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ

TOPLAM

(YAKLAŞIK)

MİKTARI (KG)

İHALE

USULÜ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1.HAMUR FORMA

 400.000 Kg

2886 DEVLET

09/04/2012

10:00

2

1.HAMUR ATIK KAĞIT

 30.000 Kg

İHALE KANUNU

3

MUKAVVA

 3.000 Kg

35/A MADDESİ

4

RENKLİ KARTON

 44. 000 Kg

5

ATIK NAYLON POŞET

 500 Kg

 

TOPLAM  (YAKLAŞIK)

 477.500  Kg                     

                                         

                 


1. İdareye İlişkin Bilgiler

1.1  İş sahibi İdarenin;

a) Adı                               : ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi                           İhsan Doğramacı Bulvarı, 1. Cadde, Bilkent-Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası           :  0312 2988505

d) Faks numarası               :  0312 2988535

e) İnternet adresi               : www.osym.gov.tr

2. İhale ile ilgili  Bilgiler:

İhale Konusu:Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kullanımında olan Bilkent ve TEDAŞ Gölbaşı adresindeki depolarda bulunan kullanılmış atık kağıtların (Birinci hamur forma ve birinci hamur atık kağıtlar, renkli kartonlar,  mukavva ve naylon poşet) ayrıştırılıpkesme, kıyma gibi yöntemlerle belge, evrak niteliği kaybolacak şekilde işleme tabii tutularak imha edilip geri dönüşümünün sağlanması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla kapalı teklif usulü satılması işi. 

İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı teklif usulü               

İhalenin Yapılacağı adres: İhsan Doğramacı Bulvarı 1.Cad Bilkent-Çankaya/ANKARA

İhale Tarihi: 09/04/2012

İhale Saat: 10:00

İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ÖSYM Sınav Hizmetleri Binası 3.Kat Satın Alma Birimi Bilkent/ANKARA

İhale dokümanı ihalenin yapılacağı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını idarenin belirtilen adresinden  50.-TL (Elli Türk Lirası) bedel karşılığında satın alması zorunludur .

İstekliler, tekliflerini son teklif verme saatine kadar idareye vermek zorundadır.

Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin en az %3 (yüzde üç)’ü kadar.

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

3.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

3.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
3.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

3.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

3.8. İdari şartnamenin 7. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) ve (j) bentlerinde yer alan durumlarda bulunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

3.9. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının 24.06.2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Ambalaj Atıklarının   Kontrolü Yönetmeliği gereği Lisans Belgesi’ni ibraz edeceklerdir.

4. İhale konusu satım işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve tekliflerin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen ilgililere duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI