KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

6. BOŞ KADROLARA BAŞVURMA VE KURUMLARIN YAPACAĞI SINAVLAR

6.1. BOŞ KADRO VE POZİSYONLARIN İLANI VE BUNLARA BAŞVURMA

Kamu Kurum ve Kuruluşları memur ve sözleşmeli personel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan açıktan atama iznini yürürlükteki mevzuata uygun olarak aldıktan sonra, Devlet Personel Başkanlığı bu kadro ve pozisyonların sayısını, ünvanını, sınıf ve derecesini ve atanacaklarda aranacak şartları Resmi Gazete'de ilan edecektir. Bu yöndeki ilk ilan 1999 Kasım ayı içinde verilecektir. Bu ilanda başvuru süresi, başvurunun nereye ve nasıl yapılacağı ve kimlerin başvurabileceği bilgileri yer alacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarını bu konuda bilgilendirmek üzere, ÖSYM'ce hazırlanan DMS puan dağılımları, Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren en az 15 gün olarak belirlenecektir. Ayrıca söz konusu ilan, il ve ilçelerde de mülki idare amirlerince ilan tahtalarında başvuru süresinin bitiminden önceki 15 gün boyunca asılı tutulacaktır. İlanın asılmasında ve indirilmesinde tutanak düzenlenecektir.

Devlet memuru ve sözleşmeli personel olmak isteyen adaylar, söz konusu duyuruda belirtilen şekilde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna başvuracaklar ve başvuru belgelerine DMS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopyasını da ekleyeceklerdir.

6.2. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YAPACAKLARI SINAV

Kamu Kurum ve Kuruluşları, kendilerinin yapacakları sınavı yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre yapacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine başvuran adayları, her kadro ayrı olmak üzere, en yüksek puandan başlayarak DMS puanına göre sıraya koyacaklardır. Devlet memuru alımı için adaya ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından sınavın yapılacağı tarihten en az 15 gün önce sınav için çağrı yapılacaktır. Sıralamanın en altındaki adayın DMS puanı ile aynı puanı almış adaylar varsa onlar da sınava çağrılacaktır. Çağrı yazılı olarak yapılacaktır. Bu yazıda, sınavın hangi gün ve nerede yapılacağı bilgileri yer alacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A/11 fıkrasında sayılanlar için özel tüzük ve yönetmeliklerine göre yapılacak sınavlara merkezi sınavda başarılı olanlar katılabilecektir. Bunlar hakkında, bu esasların diğer hükümleri uygulanmayacak ve Devlet memuru statüsünde bulunup da 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin A/11 fıkrasında sayılan görevlere geçmek isteyenlerde merkezi sınava katılarak başarılı olma şartı aranmayacaktır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi uyarınca çıkaracakları yönetmeliklerindeki usule göre alacakları sözleşmeli personeli DMS'ye girerek başarılı olanlar arasından, kendilerine başvuran adayları DMS puanına göre başarı sırasına koyarak seçecekler, kendileri ayrıca sınav yapacaklarsa, bu sınav için, yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilecek pozisyon sayısını göz önünde tutarak DMS puan sıralamasına göre adaylara çağrı yapacaklardır.

6.3. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları tarafından, Yönetmelik hükümlerine göre adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimde kazanan adaylara hangi belgeler ile ve hangi tarihler arasında atama için başvurulacağı duyurulacaktır. Atamalar halen yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılacaktır. Atama için başvurmayan adaylar olduğu takdirde yedek adaylara yazılı olarak çağrı yapılacaktır.

 

7. ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

ÖSYM, sınav sonuçlarının bir örneğini bilgisayar ortamında TC Emekli Sandığına gönderecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, ilk defa Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanmış bulunanlarca ibraz edilen DMS Sınav Sonuç Belgesinin aslını özlük dosyasında muhafaza edecek, bir örneğini ise TC Emekli Sandığına gönderecektir.

TC Emekli Sandığı, iştirakçilik işlemlerine başlamadan önce, ataması yapılan memur tarafından kurumuna ibraz edilmiş bulunan DMS Sınav Sonuç Belgesinin doğruluğunu ÖSYM'den gönderilen bilgilerle karşılaştırma yaparak kontrol edecektir. Belgenin geçerli olmadığının anlaşılması halinde durum gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını sağlamak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan sınavlara çağrı ile ilgili her türlü şikâyet Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunun soruşturmayı gerektirmesi halinde durum ilgili kurum veya kuruluşa bildirilecektir.

Devlet memurluğuna atanacakların;

  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği (657 sayılı Kanunun değişik 40'ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararı veya onaylı örneği),

b) Öğrenim durumları; diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek belge,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomaları 1219 ve 6283 sayılı kanunlar gereğince onanıp tescil edildiğine dair, Sağlık Bakanlığınca verilecek belge,

2514 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair Sağlık Bakanlığından alacakları belge,

c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıkları, ikâmetgâhlarının veya girecekleri kurumların bulunduğu yer, mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yer Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeler,

d) Askerlik durumlarını belirleyen; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeler,

e) Sağlık durumları, Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporu, hizmet yönünden özellik arzeden ve kurumların görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen memurlukları için Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

f) DMS Sınav Sonuç Belgesi

g) Kurumun yapacağı sınava ait Sınav Sonuç Belgesi

ile belgelemeleri gerekir.

Kurumlar tarafından ayrıca başka belgeler de istenebilir.

SINAV TAKVİMİ